Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2021 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2021 r. azbestu
i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2 ) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl.  Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2021 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości  we własnym zakresie.
 
                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                                                                              /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieruchom Klenica 08.04.2021

  • 08-04-2021
  • Autor: Marta Kubicka
  • drukuj
Załącznik do zarządzenia Nr 0050.18.2021
WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 08 kwietnia 2021 r.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
Wójt Gminy Bojadła ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła, położonych w obrębie geodezyjnym Klenica, gm. Bojadła, woj. Lubuskie.:
POZ. 1
Działka nr  geod.                      774/6 obręb Klenica, gmina Bojadła
powierzchnia nieruchomości:     0,0944 ha
Księga wieczysta nr                  ZG2S/00026746/5
Opis nieruchomości:                 Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona (możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej). Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Przeznaczenie                           Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła Nr XIX/111/2000 z dnia 21 września 2000r., działka numer 774/6, obręb geodezyjny Klenica, ma przeznaczenie jako strefa kompleksów leśnych. Zgodnie  z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi grunty orne ( RVI ) o pow. 0,0944 ha. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 11/20 z dnia 02.11.2020 r. znak: ITPP.6730.15.2020 dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych na dz. nr 774/6, 774/8 obręb Klenica.
Forma sprzedaży:                     przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości:                18 400,00 zł 
do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%
wadium:                                   1 840,00 zł
termin i miejsce przetargu:         Przetarg odbędzie się dnia 14 maja 2021 r. o godz. 11.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
POZ. 2
Działka nr  geod.                      774/8 obręb Klenica, gmina Bojadła
powierzchnia nieruchomości:     0,0954 ha
Księga wieczysta nr                  ZG2S/00026746/5
Opis nieruchomości:                 Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona (możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej). Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Przeznaczenie                           Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła. Zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła Nr XIX/111/2000 z dnia 21 września 2000r., działka numer 774/8, obręb geodezyjny Klenica, ma przeznaczenie jako strefa kompleksów leśnych. Zgodnie  z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi grunty orne ( RVI ) o pow. 0,0954 ha. Dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 11/20 z dnia 02.11.2020 r. znak: ITPP.6730.15.2020 dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych na dz. nr 774/6, 774/8 obręb Klenica.
Forma sprzedaży:                     przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości:                18 600,00 zł
do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%
wadium:                                   1 860,00 zł
termin i miejsce przetargu:         Przetarg odbędzie się dnia 14 maja 2021 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 5 lutego 2021 r., w terminie od 05.02.2021 do 22.03.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)- wniosków nie złożono.
 
Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość w terminie do dnia 10 maja 2021 r. na konto Urzędu Gminy w Bojadłach Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu. W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 10 maja 2021 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.                
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej
osoby pełnomocnictwo notarialne,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
c) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
d) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
e) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
3. Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 
Wójt Gminy Bojadła może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Bojadła, na stronie internetowej www.bojadla.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w prasie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła lub pod nr tel. 68 329 76 11.
 
 
Bojadła, dn. 08 kwietnia 2021 r.
  Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                            /-/ Krzysztof Gola

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Ogłoszenie nr 1/2021, Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Informacja o odwołaniu XX Sesji Rady Gminy Bojadła

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bojadła                                                                                                                                                                                           Bojadła, 18.03.2021 r.
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)
 
zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw związanych z wystawieniem upomnień wzywających do uregulowania zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
 
na okres od 18.03.2021 r. do 17.04.2021 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
- ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Niniejsze zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.
 
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Rodzinny Konkurs na Koszyczek Wielkanocny

Załączniki

Przedszkole Kraina Marzeń - rekrutacja dzieci

Załączniki

3...2...1...START RUSZAMY Z NOWYM PROJEKTEM "WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

 

"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

3...2...1...START

RUSZAMY Z KOLEJNYM PROJEKTEM SKIEROWANYM DO LUDZI MŁODYCH, ZAMIESZKUJĄCYCH WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

Szczegóły na plakacie 

Drugi przetarg ustny nieograniczony-działka nr 481/8 Klenica

Załączniki

1 2 3 4 5 6