Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na podstawie uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011 roku Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału 
w konsultacjach
"PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOJADŁA W 2022 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE"
 
Konsultacje trwają od 20.10.2021r    do 12.11. 2021 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35
w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2022 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021 roku na:
  • adres poczty elektronicznej urzad@bojadla.pl,
  • adres siedziby:  Urząd Gminy, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła

Załączniki

Ogłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bojadła w 2021 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) 
Wójt Gminy Bojadła w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2021 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2021 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 10 maja 2021 r. a zostaną zakończone w dniu 31 maja 2021 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.
 
 
                                                                                                           Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                Krzysztof Gola

Załączniki

CO TO SĄ KONSULTACJE

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań. W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.
 
Przydatne linki:
Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666.pdf
Portal instytucji pozazrządowych: https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
 
      

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 23.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznych badań ankietowych za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza ankietowego.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Krzysztof Gola
 
Formularz Ankietowy 

Załączniki

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

Konsultacje Społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18)