Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Gmina Bojadła Zaprasza do złożenia oferty cenowej na kupno środka trwałego - ładowarki Bobcat S 160

Bojadła, 21.01.2021
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ
NA KUPNO ŚRODKA TRWAŁEGO
 
 
Zadanie:
Sprzedaż ładowarki Bobcat S 160 należącej do Gminy Bojadła.
 
1. Dane:
1.1. Dane techniczne:
Marka, model: Ładowarka Bobcat S160
Nr seryjny ładowarki: 530011654
Rok produkcji: 2007
Przebieg: 467,7 MT
Masa w stanie gotowym do pracy: 2730 kg
Rozruch i wyłączanie: za pomocą stacyjki
Napęd główny : na cztery koła
Moc silnika : 41,8 KW ( 56 KM)
Liczba cylindrów 4
Chłodzony : ciecz
Rodzaj paliwa: olej napędowy
Właściciel:  Gminy Bojadła
1.2. Opis:  pojazd w  fazie użytkowania, był wykorzystywany do prac załadunkowych na oczyszczalni ścieków, po zakupie ciągnika z przednim turem, ładowarka  została wyłączona z eksploatacji. Ładowarka wymaga niewielkich napraw blacharskich oraz malarskich, widoczne  wgniecenia i ślady korozji.
1.3. Do dokumentu postępowania załączone są zdjęcia pojazdu.
 
2. Warunki:
2.1. Pojazd można oglądać w dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu z osoba do kontaktu: Kierownik działu infrastruktury technicznej  Pan Jerzy Błachno nr tel: 68/ 329 76 06 wew.36, pon. – 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:15 – 15:15
2.2. Cena oferty  43.000,00 zł netto( słownie: czterdzieści trzy tysiące złoty 00/100)Cena w ofercie musi być wyższa niż wywoławcza.  Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
2.3. Umowa podpisana zostanie z oferentem podającym najwyższą cenę z zastrzeżeniem pkt. 2.2. oraz 2.4.
2.4. W przypadku złożenia oferty z tą samą ceną oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych
2.5. Oferty podawać w pełnych złotych.
 
3. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
3.1. Formularz ofertowy
3.2. Cena oferty  43.000,00 zł netto( słownie: czterdzieści trzy tysiące złoty 00/100)
 
4. Terminy i sposób komunikacji
4.1. Termin ostateczny składania ofert upływa dnia:28 .01.2021 do godziny 15:15.
4.2. Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bojadła, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła  lub pocztą e-mail: urzad@bojadla.pl (jako skany kolorowe podpisanych i opieczętowanych dokumentów).
4.3. Zapytania należy składać drogą elektroniczną na adres: urzad@bojadła.pl
Należy powołać się na nazwę niniejszego postępowania. Ewentualne wyjaśnienia zostaną opublikowane na stronie BiP Urzędu Gminy Bojadła pod niniejszym ogłoszeniem.
4.4. Kontakt w sprawach technicznych lub wizji w terenie: Kierownik działu infrastruktury technicznej  Pan Jerzy Błachno nr tel: 68/ 329 76 06 wew.36 nr tel: 68/ 329 76 08, pon. – 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:15 – 15:15
4.5. Nie przewiduje się korespondencji drogą pocztową.
 
Organizatorowi postępowania przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 
Inne informacje:
 1. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem sprzedaży.
 2. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu postępowania.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia ładowarki przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła Nr 39 9674 0006 0000 0030 3390 0063, niezwłocznie po wybraniu jego oferty jako najkorzystniejszej, w terminie nie dłuższym niż 5 dni, a najpóźniej w dniu podpisania umowy.
 4. W przypadku nie wpłacenia oferowanej kwoty w terminie o którym mowa w pkt. 3 Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od zawarcia umowy i wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną lub rozpisania nowej oferty na sprzedaż.
 5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.
 6. Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.
 
W załączeniu :
1.Formularz ofertowy

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Bobcat

Załączniki

Naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021

PREZENTACJA HARMONOGRAMU PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA ROK 2021

 

 W ramach prowadzonej przez tut. Stowarzyszenie kampanii informacyjnej nt. planowanych naborów wniosków w ramach LSR dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym poniżej dokumentem - harmonogramem naborów wniosków.

 

 • Jednocześnie informujemy, że aktualizacja obecnego harmonogramu naboru wniosków została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków dnia 11 grudnia 2020 r.

 

 • Na I półrocze 2021 r. przewiduje się zgodnie z harmonogramem ogłoszenie dwóch naborów wniosków tj:

1. Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej 3.1.1. - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 570 000,00 zł;

2. Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalna oraz rekreacyjną - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 785 232,88 zł.

 • Dokładny termin ogłoszenia naborów ww. działań będzie podany w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Departamentem PROW Województwa Lubuskiego, w związku z czym prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a także profilu na Facebooku.
 • Zachęcamy także do kontaktu z Biurem LGD MOaB w Zaborze (preferowany kontakt tel. pod nr tel. 68 320 13 55, 603 505 517 lub e-mailowy: lgd@miedzyodraabobrem.pl - w obecnej sytuacji występującej w kraju, związanej z ogłoszonym stanem epidemii).
HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW - pobierz

Informacja o dostępności Urzędu

OGŁOSZENIE
 
W DNIU 31.12.2020 rURZĄD GMINY BOJADŁAORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BĘDĄCZYNNE DO GODZ. 1400

Skrócenie czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informuję,  iż następuje skrócenie czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego w Bojadłach przy ul. Sulechowskiej w następujących terminach:
 
24.12.2020 -  dzień wolny
31.12.2020 – dzień wolny
02.01.2021 – dzień wolny

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Załączniki

Nowe terminy płukań Stacji Uzdatniania Wody

Informacja żałobna

W wieku 86 lat zmarł ksiądz Dionizy Łyduch, wieloletni proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klenicy.
Msza święta żałobna w intencji księdza kanonika Dionizego Łyducha odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godzinie 1200 w Klenicy. W tym samym czasie, w jego rodzinnej miejscowości – Trzciana koło Bochni odbywał się będzie pogrzeb. Modlitwę rozpoczniemy różańcem o godzinie 1130.

Zarządzenie Nr 0050/84/2020 Wójta Gminy Bojadła w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr 0050.84.2020

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 03 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030.
 
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 16.12.2020 r. do 04.01.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznego zebrania opinii, uwag i propozycji za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza konsultacyjnego do przedstawionej Strategii.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 04 stycznia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Krzysztof Gola

Załączniki

Zarządzenie Nr 0050/83/2020 Wójta Gminy Bojadła w sprawie dnia ustawowo wolnego

Zarządzenie Nr 0050/83/2020
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 3 grudnia 2020 r.
 
w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r.
 
            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządza się  co następuje:
 
 
                                                                              § 1
W związku z drugim dniem świąt „Bożego Narodzenia” przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r. ustala się, że dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła za w/w dzień jest dzień 24 grudnia 2020 r.
 
                                                                              § 2
 
O ustalonym dniu wolnym od pracy, informuje się pracowników i interesantów poprzez:
 1. Wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i przed Urzędem oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy;
 2. Zamieszczenie informacji na stronie www.bojadla.pl;
 3. Zamieszczenie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
     § 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty i kadr.
 
                                                                              § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
Krzysztof Gola

Załączniki

Informacja Biblioteki o wypożyczeniach książek

 
1 2 3