Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńAzbest

Ulotka o Azbeście

Załączniki

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w roku 2023 etap końcowy

Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2023 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 4945,32 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć zł, trzydzieści dwa gr).
Zadanie zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji dla Gminy, w kwocie 1 773,80 zł, na podstawie umowy nr D23709 z dnia 31.10.2023 r. co stanowi 70 % kosztów kwalifikowanych. W ramach realizacji programu, łącznie usunięto 3,62 Mg wyrobów zawierających azbest z 2 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2024 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła do końca grudnia 2024 r.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi szkodliwości azbestu dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz BIP w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.

Ponowne Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i
wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2023 r.

Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej
www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie
dokładnego obmiaru.

Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.

Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła”

Bojadła, 21 marca 2023 r.
RO.6232.1.2023                                                                          
 
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Wójt Gminy Bojadła informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130 tyś. zł dotyczącego zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła” po odczytaniu ofert złożonych zgodnie z zapytaniem, które w odbyło się w dniu 20 marca 2023 r. o godzinie 15:00 wybrano do realizacji zamówienia ofertę, która złożyła firma:
 
 Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2
 
Wykonanie prac w związku z aktualizacją programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji wyrobów zawierających.
 
 
W przedmiotowym zapytaniu do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 12:00 oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 
OFERTA NR 2:  Ekolog Sp. z o.o. , ul. Świętowidzka 6/3, 61- 058 Poznań
 
Oferta złożona przez firmę Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2, była zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym nr RO.6232.1.2023 oraz zawierała najniższą cenę łączną.  
 
 
UZASADNIENIE WYBORU OFERTY
 
 
Firma Konsorcjum : URBANIKA Agata Czajka-Komorowska mającą siedzibę ul. Wykopy lla/2, 60 - 001 Poznań, REGON 388309372, NIP 7811583909, Urbanika Jan Komorowski, NIP 7792246771, REGON 300663607, 60-001 Poznań, ul Wykopy 11a/2
, złożyła ofertę najkorzystniejszą, która zawierała najniższą cenę łączną określoną w zapytaniu ofertowym.
 
Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.
 
 
Wójt Gminy Bojadła

Zapytanie Ofertowe - Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła

ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie:
Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojadła.
I. Zamawiający:
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz
z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej
i numerem obrębu ewidencyjnego poprzez ich spis z natury w terenie z podziałem na formę prawną posiadaczy tych odpadów (osoby fizyczne, podmioty prawne i inne) wraz z określeniem szacunkowej ilości tych odpadów w m2 oraz w [kg] a także stopnia pilności ich usunięcia i wprowadzeniem tych danych do Bazy Azbestowej, oraz pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób fizycznych:
1) informacje o wyrobach zawierających azbest zawarte w Bazie Azbestowej powinny zostać zweryfikowane pod kątem ich zgodności z aktualną inwentaryzacją i zaktualizowane w Bazie Azbestowej, w szczególności w zakresie: miejscowości, ulicy, numeru domu, numeru działki ewidencyjnej, numeru obrębu ewidencyjnego oraz rodzaju wyrobu, ilości wyrobu, ilości odpadów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia,
2) nowe informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej,
3) wprowadzone lub zaktualizowane informacje o wyrobach zawierających azbest powinny zostać wprowadzone do Bazy Azbestowej wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Bazy Azbestowej identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu (pliki SHP),
4) w przypadku braku możliwości zaktualizowania informacji o wyrobie zawierającym azbest rekord powinien zostać zgłoszony do usunięcia za pośrednictwem systemu Bazy Azbestowej wraz z uzasadnieniem,
5) w przypadku, gdy wyrób zawierający azbest został unieszkodliwiony i informacja taka nie została wprowadzona do Bazy Azbestowej, należy taką informację dodać do Bazy Azbestowej poprzez edycję rekordu istniejącego w Bazie Azbestowej (dodawanie nowych rekordów jako duplikatów już istniejących jest niedopuszczalne),
6) po zakończeniu prac związanych z wprowadzaniem wyników przeprowadzonej inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, wszystkie wykazane w Bazie Azbestowej rekordy lokalizacji wyrobów zawierających azbest powinny mieć status lokalizacji zweryfikowanych.
b) W ramach realizacji zadania polegającego na aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczącej osób prawnych:
1) wyniki inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dotyczące osób prawnych powinny zostać zebrane w zestawieniu tabelarycznym i zawierać dane o wyrobach zawierających azbest wprowadzonych do Bazy Azbestowej wraz z adnotacją, co do ich poprawności oraz dane o zinwentaryzowanych wyrobach zawierających azbest, a nie ujętych dotychczas  w Bazie Azbestowej,
2) dane osób prawnych zawarte w zestawieniu tabelarycznym powinny umożliwiać ich jednoznaczną identyfikację i zawierać m.in. nazwę, adres, nr REGON lub nr NIP,
3) zestawienie tabelaryczne powinno zostać przekazane do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, bez wprowadzania danych do Bazy Azbestowej,
4) zestawienie tabelaryczne stanowi załącznik do Sprawozdania Końcowego.
c) Opracowanie aktualizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Bojadła na lata  2023 – 2032;
d) Opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej MRPiT w zakładce dotyczącej konkursu wraz z załącznikami.
3. Wymagana gwarancja: brak.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania poprzez dostarczenie aktualnego (nie starszego niż 6 m-cy od daty składania ofert) odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) .
- aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest powinna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami:
1) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31).
III. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1. Termin realizacji zamówienia: od 01 czerwca do 30 września 2023 r.
2. Termin związania ofertą: 30 dni.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
2. Inne wymagania: brak.
V. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@bojadla.pl do dnia 20.03.2023 r. do godz. 12:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
VI. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
a) cena – 50 %
b) liczba przeprowadzonych inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w ciągu ostatnich 3 lat – 30 %
c) pomoc w pozyskaniu środków w ramach konkursu MRiT – 20 %
Na potwierdzenie wykonania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców drogą elektroniczną.
VIII. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Bojadła
dotyczące dofinansowania
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2023 roku
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2023 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2023 r. azbestu i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą  złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2a) stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2023 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl. Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2023 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie w wysokości 70% będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Pozostałe 30% kosztów wkład własny wnioskodawcy.
Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Azbest

Dlaczego azbest jest szkodliwy Czy wiecie dlaczego azbest jest szkodliwy? W prasie, w telewizji, na tablicach urzędowych oraz w Internecie wszędzie pojawiają się informacje dotyczące wyrobów zawierających w swoim składzie azbest, który postrzegany jest za szkodliwy dla zdrowia ludzi. Dlaczego tak ważna jest wiedza w tym zakresie i notorycznie utrwalane są informacje dotyczące właśnie azbestu i jego użytkowania. Otóż azbest, popularnie zwany eternitem należy do grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali. Można je podzielić na azbesty właściwe (serpentynowe i amfibolowe) i minerały azbestopodobne. Jak już wiadomo cechą charakterystyczną danego minerału jest jego włóknista budowa oraz wyjątkowe właściwości fizyczne i chemiczne tj. wysoka wytrzymałość, elastyczność, odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych, niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne, mrozoodporność, a przede wszystkim duża odporność na działanie wysokich temperatur i niepalność. Zatem ze względu na swoje szerokie właściwości znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki, a przede wszystkim w budownictwie, energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym. Często może ukrywać się w przedmiotach i miejscach w których nikt by go nie podejrzewał. Dlatego tak ważne jest, aby posiadać ogólna wiedzę dotyczącą występowania azbestu w otaczającym nas świecie. Najczęściej spotykamy azbest w postaci wyrobów azbestowo-cementowych tj. faliste i płaskie pokrycia azbestowe, rury ciśnieniowe, płyty okładzinowe i elewacyjne, wyroby izolacyjne stosowane m.in. do izolacji kotłów parowych, wyroby uszczelniające, cierne, tekstylne itp. Wyroby zawierające azbest kwalifikowane są w dwie grupy produktów: - wyroby „miękkie” zaliczane do wyrobów bardzo szkodliwych dla zdrowia, do których zaliczamy m.in. maty, tynki, materiały izolujące, papy; - wyroby „twarde” zaliczane do wyrobów stosunkowo mniej szkodliwych. Do tej klasy wyrobów zaliczone są produkty azbestowo-cementowe tj. płyty faliste i płaskie, rury wodociągowe, elementy kanalizacji. Dziś udowodniono, że włókna azbestowe mają działanie rakotwórcze. Są to włókna niezauważalne gołym okiem i dostają się do naszych organizmów wraz z wdychanym powietrzem. Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu, a więc dopóki włókna nie zostaną uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Wielkość zagrożenia uzależniona jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Za nami kolejny etap unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Bojadła. W ramach programu w latach 2016 – 2019 usunięto już 117,37 Mg wyrobów zawierających azbest. W przyszłym roku planowany jest kolejny etap unieszkodliwiania azbestu z terenu gminy Bojadła. Dlatego wszyscy chętni którzy chcieliby skorzystać z możliwości usunięcia azbestu ze swojej posesji w przyszłym roku powinni złożyć wstępne wnioski do Urzędu Gminy Bojadła w terminie do końca grudnia 2019 r. Ponadto prosimy wszystkich mieszkańców posiadających azbest na swoim terenie o sprawdzenie czy zostali ujęci w „Programie usuwania wyrobów azbestowych z terenu Gminy Bojadła”. W przypadku gdy dana posesja nie znajduje się w spisie należy zgłosić się do Urzędu Gminy z oszacowaną wielkością posiadanego azbestu celem aktualizacji programu.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2021 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2021 r. azbestu
i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2 ) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl.  Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2021 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości  we własnym zakresie.
 
                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                                                                              /-/ Krzysztof Gola

Załączniki

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2021 r.”

Informacja o uzyskaniu dofinansowania na usunięcie azbestu w2021 roku- etap końcowy.

1 2