Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Prace konserwacyjne w Kartnie

O G Ł O S Z E N I E !
Dotyczy odbiorców wody:
 w m. Kartno
 
W związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w Kartnie w dniu 26 września 2023 r. (wtorek) w godz. 9.00 – 12.00 może nastąpić przerwa w dostawie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wójt Gminy
  /-/ Krzysztof Gola

GRZYBOBRANIE

"Aktywne Bojadlanki!" uzupełnienie naboru

"Grupa nieformalna „Krąg Kobiet”, która realizuje projekt pn. „AktywneBojadlanki!” w ramach programu „NOWE FIO – lubuskie lokalnie” we wsparciu Lokalnej Grupy Działania Między Odrą a Bobrem zachęca Kobiety z gminy Bojadła do wzięcia udziału w naborze uzupełniającym!

Najbliższe wydarzenie – warsztaty serowarstwa – już w sobotę 23.09.2023 w godzinach 14:00-18:00! Będziemy miały możliwość szkolenia się pod okiem eksperta w swojej dziedzinie – mgr inż. technologa Krzysztofa Jaworskiego.

Szczegóły dot. wydarzenia i zgłoszeń na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091608926457

„Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”. "

 

Informacja dla nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej

 
 
 
 
OGŁOSZENIE
Niniejszym informuję, że w związku z pełnieniem obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie nadzoru nad gospodarką ściekową w gminie, właściciele nieruchomości nieprzyłączonych do sieci kanalizacyjnej mają możliwość dokonania w Urzędzie Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35 pokój 2a (w godzinach pracy Urzędu) okazania:
  1. umowy na świadczenie usług wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie ww. działalności wydanym przez Wójta Gminy Bojadła ,
  2. dowodów uiszczania opłat za usługi związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków,
Brak okazania dokumentów wskazanych powyżej skutkować będzie koniecznością przeprowadzenia kontroli w terenie.
                                                                                
  Wójt Gminy Bojadła
                                                                                  /-/ Krzysztof Gola

Przypomnienie o III racie podatku

Nabór dzieci do świetlic środowiskowych

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R.

Przerwa w dostępie do Wody

OGŁOSZENIE
W dniu dzisiejszym 10.08.2023 r. w godz. 14.00 -19.00 z powodu naprawy wodociągu nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Bojadła, Klenica, Przewóz Kartno

Plan kontroli zbiorników bezodpływowych

Granty PPGR - oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu

Uwaga! Przypominamy, że beneficjenci projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zobowiązani są do złożenia w terminie od  1 do 30 czerwca 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu odpowiednio wg wzorów określonych w załączniku nr 1 lub nr 2 do Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego wprowadzonej Zarządzeniem Wójta Gminy Bojadła nr 0050.56.2022 z dnia 11 sierpnia 2022 r. stanowiącej załącznik do umowy darowizny.
 O dacie złożenia oświadczenia decyduje faktyczna data wpływu dokumentu do Urzędu. 

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 18