Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Obowiązkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie

Informuję, mieszkańców Gminy Bojadła o obowiązkowym ochronnym szczepieniu przeciwko wściekliźnie, któremu zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia.
Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Zmiana godzin płukania Stacji Uzdatniania Wody

OGŁOSZENIE !
Dotyczy odbiorców wody:
W miejscowości Bojadła, Klenica, Przewóz, Kartno,Wirówek.
 
Zmiana terminów płukań w Stacji Uzdatniania Wody:
- 23.12.2021r. (czwartek) w zamian za 24.12.2021r.(piątek)
- 30.12.2021r.(czwartek) w zamian 31.12.2021r.(piątek)
 
W/w w dniach w godzinach 900 - 1100 nastąpi przerwa w dostawach wody.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
Wojt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

16 grudnia Głośna Próba Syren

Żegnamy Honorowego Obywatela Gminy Bojadła

3 grudnia spotkanie w Klenicy w sprawie Programu Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE
w sprawie spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze
 
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  dotyczącym uruchomienia w Gminie Bojadła punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszam Mieszkańców Gminy Bojadła do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie
z tego Programu.
 
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu:
 
- 3 grudnia 2021 r. (piątek) o godzinie 17.00 w Sali wiejskiej w  Klenicy
 
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego  prosimy o stosowanie się do wytycznych  sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

1 grudnia spotkanie w Pyrniku w sprawie Programu Czyste Powietrze

OGŁOSZENIE
 
w sprawie spotkania dotyczącego Programu Czyste Powietrze
 
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze  dotyczącym uruchomienia w Gminie Bojadła punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” zapraszam Mieszkańców Gminy Bojadła do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie
z tego Programu.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu:
- 1 grudnia 2021 r. (środa) o godzinie 17.00 w Sali wiejskiej w  Pyrniku
 
Ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego  prosimy o stosowanie się do wytycznych  sanitarnych obowiązujących w budynkach użyteczności publicznej.
 
Zapraszam wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Gmina prosi o uzupełnienie oświadczeń "GRANTY PPGR"

 
GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bojadła o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Bojadła informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Gminy w Bojadłach wpłynęło 115 wniosków.
 • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
 • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
 • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR (zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych) proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Bojadłach do 24 listopada 2021r.
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, wskazanie nazwy państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i miejscowości w której pracował oraz miejscowości lub gminy, w której zamieszkiwał krewny – wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu.
Posiadając te dane Gmina Bojadła wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.
 
Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wypełnione oświadczenia proszę składać w Urzedzie Gminy Bojadła w pok nr 6 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojadła reprezentowana przez Wójta Gminy Bojadła z siedzibą: ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@bojadla.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.

Załączniki

IV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kupno drewna dębowego użytkowego i opałowego

Bojadła, 08.11.2021 r.
 
 
IV ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ
NA KUPNO DREWNA DĘBOWEGO UZYTKOWEGO I OPAŁOWEGO
 
 1. Dane zamawiającego:
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
NIP: 925-14-69-911
REGON: 970770592
Tel: 68 352-33-32 / 68 352-33-69
 
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż w ilości: 6,90 m3 dębowego drewna użytkowego pozyskanego podczas wycinki drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojadła, działka 109/5 obręb Bełcze.
 
 1. Wykaz drewna wyznaczonego do sprzedaży:
  1. Drewno użytkowe - surowiec DB WD 3 - 6, 90 m3
 2. Cena wywoławcza :
Drewna użytkowego surowiec: rodzaj - DB WD 3 o masie 6,90 m3 wynosi
1 974,54 zł  netto (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt cztery gr),.
 1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży magazynowany jest:
- drewno użytkowe na działce109/6 – Bełcze.
Istnieje możliwość dokonania wizji w terenie. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 19.11.2021 r.do godziny 14.00.
Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadła, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła lub pocztą e-mail na adres: urzad@bojadla.pl.
 
 1. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
  1.       Formularz ofertowy
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za  drewno  będące przedmiotem sprzedaży.
  3. W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ceny  zostaną wezwani do złożenia dodatkowej oferty.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia drewna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła określony w fakturze VAT w terminie 7 dni. W przypadku braku wpłaty  w określonym terminie  Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zakupu i wyboru  kolejnej oferty.
  5. W przypadku rezygnacji z zakupu Sprzedający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną.
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  7. Transport zakupionego drewna we własnym zakresie.
 3. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy

Załączniki

II Ogólnopolski Konkurs testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie „Budowa drogi gminnej nr 000575F Bełcze – Sosnówka - Pólko”

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 11