Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Laboratoria Przyszłości

W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Bojadła otrzymała 90 000 zł na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
 
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach jego realizacji szkoły otrzymują  wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Środki na zakup wyposażenia wybranego z katalogu opracowanego na potrzeby realizacji programu otrzymały:
 
 1. Szkoła Podstawowa w Bojadłach - 60 000 zł.
 2. Szkoła Podstawowa w Klenicy - 30 000 zł.
Dzięki otrzymanemu wsparciu  do 1 września 2022r. do szkół trafią m.in.:
 • Drukarki 3D z akcesoriami,
 • Zestawy FORBOT do kursu Arduino,
 • Sprzęty do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (aparaty, mikrofony, oświetlenie, gimbale, statywy, blendy),
 • Sprzęty i pomoce (lutownice, stół laboratoryjny, tablice magnetyczne, zestawy edukacyjne i konstrukcyjne).
 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach realizuje projekt "Cyfrowa Ewolucja Kultury"

Doświetlenie przejścia dla pieszych w Klenicy

W trosce o poprawę bezpieczeństwa pieszych w Gminie Bojadła kolejne przejście dla pieszych zostało doświetlone.
W dniu 8 grudnia 2021 r. przekazano do eksploatacji doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole , km 43 + 277). Zadanie realizowane było przez Gminę Bojadła. Całkowity koszt zadania wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina. Doświetlenie przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu. Dzięki temu kierowcy lepiej widzą pieszego, który chce przejść przez jezdnię.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Doświetlenie przejścia w Klenicy

Dofinansowanie na zakup książek w Gminnej Bibliotece Publicznej

Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy

Zakończyliśmy prace modernizacyjne pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy. Celem modernizacji była poprawa funkcjonalności i estetyki pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz zaadoptowanie nowych pomieszczeń na potrzeby stołówki, świetlicy i administracyji szkoły. Prace obejmowały: demontaż stolarki drzwiowej, rozbiórkę okładzin podłogowych, demontaż boazerii, rozbiórkę części ścian działowych, demontaż armatury sanitarnej, demontaż części instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, skucie glazury i terakoty, demontaż instalacji elektrycznej i co., wykonanie nowych instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, co., wykonanie posadzek, ścian działowych, okładzin ściennych i posadzkowych, malowanie, montaż ścianek systemowych oddzielenia kabin wc oraz stolarki drzwiowej. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 160 636,11 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 160 636,11 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

14Galeria zdjęć: Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Zakończyliśmy prace remontowe węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont zdecydowanie poprawił funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace polegające na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie armatury sanitarnej i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu istniejących płytek posadzkowych, wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 147 506 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 147 506 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik.

 
 
W ostatnich dniach zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję drogową realizowaną przez Gminę Bojadła. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewodą Lubuskim, zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonane zostały następujące prace: równanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik

Gmina prosi o uzupełnienie oświadczeń "GRANTY PPGR"

 
GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bojadła o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Bojadła informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Gminy w Bojadłach wpłynęło 115 wniosków.
 • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
 • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
 • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
 • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
 • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR (zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych) proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Bojadłach do 24 listopada 2021r.
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, wskazanie nazwy państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i miejscowości w której pracował oraz miejscowości lub gminy, w której zamieszkiwał krewny – wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu.
Posiadając te dane Gmina Bojadła wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.
 
Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wypełnione oświadczenia proszę składać w Urzedzie Gminy Bojadła w pok nr 6 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojadła reprezentowana przez Wójta Gminy Bojadła z siedzibą: ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@bojadla.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.

Załączniki

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

1 2