Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRolnik

Ptasia Grypa Informacje

UWAGA! W ziązku z wykryciem na obrzeżach województwa lubuskiego ogniska  ptasiej grypy (HPAI) ,
zaleca się przestrzeganie zasad bioasekuracji przedstawionych na ulotce.
 
 

Badania Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R)

Załączniki

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2023 R.

Organizacji wyborów do walnego zgromadzenia Lubuskiej Izby Rolniczej

Lubuska Izba Rolnicza, zgodnie z Uchwala Nr. 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych, rozpoczęła prace nad organizacją wyborów na VII kadencję do samorządu rolniczego, których termin wyznaczony został na dzień 24 września 2023r.
 
W załączeniu pismo i uchwały.

Załączniki

Koniunktura w Gospodarstwach Rolnych

Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących „Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

OGŁOSZENIE

Informuję, że Gmina Bojadła zamierza przystąpić do programu ogłoszonego przez NFOŚiGW pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, którego głównym celem jest zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa takich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.
O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność rolniczą na terenie Gminy Bojadła.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z foli rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.
W związku z powyższym w terminie do dnia 15 marca 2023 r. (środa) włącznie wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Bojadła mogą zgłaszać się do udziału w programie wypełniając formularz informacyjny wraz z klauzulą RODO.
 
Formularz należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Na podstawie uzyskanych informacji zostanie złożony wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie prac polegających na usunięciu i zagospodarowaniu odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Warunkiem odbioru odpadów od osób i podmiotów, które zgłosiły się do programu jest otrzymanie dofinansowania przez Gminę Bojadła ze środków NFOŚiGW na ten cel.
W przypadku małego zainteresowania programem ze strony rolników i podmiotów Gmina Bojadła nie przystąpi do usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
 

Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola 

Załączniki

XX Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Załączniki

Informacja Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemiologicznego zostały zawieszone obowiązki posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w zakresie środków oraz badanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin przez producentów rolnych. Jednak z uwagi na zauważalną poprawę sytuacji epidemiologicznej należy oczekiwać przywrócenia ww. obowiązków. W przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemiologicznego czas na uzupełnienie kwalifikacji w zakresie szkoleń oraz przeprowadzenie badań sprzętu będzie wynosił 30 dni. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wielkopolskim przypomina rolnikom o obowiązku wykonywania badań opryskiwaczy oraz o uzupełnieniu szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin.
 

III Ogólnopolski Konkurs Testowy

Grypa Ptaków - Zasady Bioasekuracji

Załączniki

1 2 3