Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńCzyste Powietrze

Prośba do naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu „Czyste Powietrze”.

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 30 czerwca 2023 r.

 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
 
1.
 
Bojadła
 
98
92
62
863 103,64
 
 
 
 
 
 
 

!!!ZMIANA REGULAMINU KONKURS "WYMIEŃ KOPCIUCHA"

Regulamin Konkursu
 
Konkurs  dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat  pod hasłem „Wymień kopciucha”. Organizatorem konkursu jest Gminny Punkt Czystego Powietrza w Bojadłach.
§1. Postanowienia ogólne
1. Cele konkursu:
a) Dotarcie do jak największej ilości beneficjentów, w celu zachęty ich do  wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
b) Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych rozwiązań ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
c) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony wśród  dzieci w wieku  3- 14 lat zamieszkujących teren  Gminy Bojadła.
§2. Założenia organizacyjne
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych:  przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.
b) Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.
c) Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Wymogi formalne:
 Wykonanie prac konkursowych:
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie wiersza lub piosenki na temat zagadnień czystego powietrza pod hasłem „ Wymień kopciucha”  - pomysł i treść może być dziełem całej rodziny, jednakże dostosowana do wieku dziecka. Uczestnik może zaprezentować swoje dzieło podczas pikniku w dniu 04.06.2023. Istnieje również możliwość odczytania wiersza przez osobę prowadzącą piknik.
Praca powinna być podpisana  imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy wiekowej - przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych.
1. Przebieg konkursu:
a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Gminy Bojadła, GOK Bojadła.
b) Decyzje komisji są ostateczne.
c) Kryteria oceniania prac:
 • Spełnienie wymogów formalnych;
 • Samodzielność wykonania (pomoc członków rodziny w projekcie pracy mile widziana);
 • Zgodność pracy z tematem;
 • Wartość merytoryczna prac;
 • Oryginalność/innowacyjność.
 
2. Prace należy przekazać na adres:
Na adres poczty elektronicznej czystepowietrze@bojadla.pl  do dnia 31 maja 2023r.
 
3. Nagrody
a) Organizator przyzna atrakcyjne nagrody autorom trzech najlepszych prac w danej grupie wiekowej oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone na pikniku w dniu 4 czerwca 2023 r.
W przypadku braku zgłoszeń w danej grupie, dopuszcza się możliwość przekazania nagród  w innych grupach wiekowych jeśli będzie odpowiednia liczba kandydatów.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej – Gminy Bojadła, oraz ogłoszone na Pikniku Rodzinnym w dniu 4 czerwca 2023 r.
 
§3. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
b) Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
f) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
g) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
h) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: nieruchomosci@bojadla.pl, e.lysiak@bojadla.pl , czystepowietrze@bojadla.pl

Konkurs "Wymień Kopciucha"

Regulamin Konkursu
Konkurs  dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat  pod hasłem „Wymień kopciucha”. Organizatorem konkursu jest Gminny Punkt Czystego Powietrza w Bojadłach.
§1. Postanowienia ogólne
1. Cele konkursu:
a) Dotarcie do jak największej ilości beneficjentów, w celu zachęty ich do  wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.
b) Inspirowanie do twórczych poszukiwań nowych rozwiązań ograniczających emisję szkodliwych substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa.
c) Alternatywna forma twórczego spędzania czasu wolnego.
d) Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości oraz zdolności i umiejętności artystycznych dzieci.
2. Uczestnicy konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony wśród  dzieci w wieku  3- 14 lat zamieszkujących teren  Gminy Bojadła.
§2. Założenia organizacyjne
a) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech grupach wiekowych:  przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych, zwanych dalej Uczestnikami.
b) Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie.
c) Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę.
d) Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.
e) Udział w konkursie jest bezpłatny.
f) Wymogi formalne:
 Wykonanie prac konkursowych:
Zadaniem uczestnika konkursu jest przygotowanie wiersza lub piosenki na temat zagadnień czystego powietrza pod hasłem „ Wymień kopciucha”  - pomysł i treść może być dziełem całej rodziny, jednakże dostosowana do wieku dziecka, tak by Uczestnik konkursu był w stanie swoje dzieło zaprezentować.
Praca powinna być podpisana  imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem grupy wiekowej - przedszkolaków,  uczniów klas I-III i  klas IV – VIII szkół podstawowych.
1. Przebieg konkursu:
a) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Gminy Bojadła, GOK Bojadła.
b) Decyzje komisji są ostateczne.
c) Kryteria oceniania prac:
 • Spełnienie wymogów formalnych;
 • Samodzielność wykonania (pomoc członków rodziny w projekcie pracy mile widziana);
 • Zgodność pracy z tematem;
 • Wartość merytoryczna prac;
 • Oryginalność/innowacyjność.
 
2. Prace należy przekazać na adres:
Na adres poczty elektronicznej czystepowietrze@bojadla.pl  do dnia 28 maja 2023r.
 
3. Nagrody
a) Organizator przyzna atrakcyjne nagrody autorom trzech najlepszych prac w danej grupie wiekowej oraz wyróżnienia. Nagrody zostaną wręczone na pikniku w dniu 4 czerwca 2023 r.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
b) Lista laureatów i zwycięskie prace konkursowe, zostaną opublikowane na stronie internetowej – Gminy Bojadła, oraz ogłoszone na Pikniku Rodzinnym w dniu 4 czerwca 2023 r.
 
§3. Pozostałe ustalenia
a) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody.
b) Dostarczenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
c) W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
d) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
e) Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
f) Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw Autorskich w treści prac doręczonych Organizatorowi konkursu.
g) W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
h) Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: nieruchomosci@bojadla.pl, e.lysiak@bojadla.pl , czystepowietrze@bojadla.pl

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Już od 31 maja 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w Urzędzie Gminy Bojadła.
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony w Urzędzie Gminy Bojadła punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 68 329 76 01, 68 329 76 11. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie:
1. w poniedziałki, w godzinach 14.00-16.00
2. wtorek, piątek  w godzinach  7.15 – 9.15 
3. środa, czwartek w godzinach. 12.00 – 14.00  
 
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wizytę.
 
Istnieje również możliwość umówienia wizyty u mieszkańców, połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt są przedstawiane informacje o Programie., tel 68 329 76 01 
 
Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” dostępnych na stronie https://www.czystepowietrze.gov.pl/ oraz na https://portal.wfosigw.zgora.pl/ 

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 31marca 2023 r.

Dane z WFOŚiGW odnośnie wniosków złożonych z Czystego Powietrza stan na 31.12.2022r.

 
 
Lp.
Gmina
Liczba złożonych wniosków [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy [zł]
1
Bojadła
83
78
53
639 347,92  
 
 

CZYSTE POWIETRZE

Zaniepokojeni stanem jakości powietrza w polskich gminach/miastach (wysokie stężenia zanieczyszczeń odnotowywane w ostatnim czasie) stworzyliśmy zakładkę na naszej stronie.
Za jej pośrednictwem przekazywane będą informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).
 
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.
 
Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.
 
Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu
 
 
 
Czy wiesz, że:
 
 • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
 
 • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
 
 • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).
 
Pomocne linki:
 
 

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne

O G Ł O S Z E N I E
w sprawie spotkania dotyczącego Programu
„Czyste Powietrze”

 
 
         Gmina Bojadła, zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną omówione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze, a także o zmianach w programie w 2023r.
Spotkanie informacyjne odbędzie się  w dniu: 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 14:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach w sali na parterze.

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła  zainteresowanych dofinansowaniem w ramach programu.

Informacja o realizacji programu "Czyste Powietrze"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zgodnie z § 2., ust. 2, pkt. 5 podpisanego 30.09.2022 r. aneksu do Porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze, udostępnia aktualne dane o wdrażaniu Programu w celu umieszczenia ich przez Gminę na tablicy informacyjnej i na stronie internetowej Gminy (stan na 30.09.2022 r.):
 
Gmina
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]
Liczba zawartych umów o dofinansowanie [szt.]
Kwota wypłaconych dotacji dla przedsięwzięć z terenu Gminy
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.]
Bojadła
77
73
496 220,62 zł
45
1 2