Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Zarząd Województwa Lubuskiego Informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu " Program Ochrony Środowiska dla województwa lubuskiego"

Raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojadła

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania...

 
Prosimy o wypełnienie Ankiety https://forms.gle/rokmTAzNSMe8FY3JA
 
Konsultacje będą prowadzone do 22.04.2022 r.

Konsultacje Społeczne w sprawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bojadła w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18)

Koordynatorem procesu konsultacji jest Pani Kamila Latarowska
dostępna pod nr tel. 68 329 76 11
parter, pok. nr 2 w Urzędzie Gminy 
 
 
Gmina Bojadła aktualnie prowadzi konsultacje społeczne dokumentu planistycznego - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które są podzielone na dwa etapy:
 
I etap - od uchwalenia przez gminę uchwały LII /239/2018 o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, do sporządzenia projektu dokumentu planistycznego i wystąpienia o opinię do gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej. Zakończenie pierwszego etapu planujemy w listopadzie 2019r.
 
IIetap - od wyłożenia projektu planu/ studium do publicznego wglądu do jego przedłożenia radzie gminy do uchwalenia.
 
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu projektem "Partycypacja w planowaniu" (POWR.02.19.00-00-KP13/18) prowadzonym przez Fundację Stabilo z Torunia
 
Przeprowadzane będą na podstawie uchwalonego regulaminu uchwałą VIII/43/2019
 
Aby w całym procesie konsultacji wzieło jaknajwięcej osób planujemy wykorzystać do tego celu:
○ Ankiety elektronicznej dostępnej tutaj oraz tradycyjnej dostępnej w dyżurnym punkcie w GOK, Urzędzie Gminy oraz do pobrania tutaj
○ Namiot konsultacyjny podczas Dożynek Powiatowych Gminnych w Klenicy 31.08.2019r.
○ Mobilne konsultacje w formie rajdu rowerowego
○ Dyżurnego punktu konsultacyjnego w gminnym Ośrodku Kultury ( sala kameralna)
 
Wypełnione ankiety papierowe prosimy o wrzucenie do urn znajdujących się w dyżurnym punkcie w GOK oraz w Urzędzie Gminy.
 

Co to jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania
 
Zapoznaj się poradnikiem
 
Obejrzyj film promujący konsultacje w naszej gminie
 
Obecna mapa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
   ANKIETA DO STUDIUM
Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego

Publiczne konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi...

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Bojadła w 2022 r.

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Wójt Gminy Bojadła
w związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bojadła w 2022 roku, zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Bojadła w 2022 r. ”
Konsultacje rozpoczną się w dniu 25 lutego 2022 r. a zostaną zakończone w dniu 18 marca 2022 r. Nie wydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a jej wyniki nie są wiążące.
W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Bojadła oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)
Forma konsultacji
Pisemne wyrażenie opinii na adres: Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 , 66 – 130 Bojadła.
 
 
Wójt Gminy Bojadła
   /-/ Krzysztof Gola

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021

CO TO SĄ KONSULTACJE

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, propozycji itp. od instytucji i osób, których w pewien sposób dotkną – bezpośrednio lub pośrednio – skutki proponowanych przez administrację działań. W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na życie i pracę obywateli, wysłuchiwać ich opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.
 
Przydatne linki:
Konsultacje społeczne jako narzędzie partycypacji publicznej https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/171/plik/ot_666.pdf
Portal instytucji pozazrządowych: https://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
 
      

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2021 WÓJTA GMINY BOJADŁA z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła

Zarządzenie Nr 0050.21.2021

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzenia miejsca integracji społecznej wraz z placem zabaw w miejscowości Bojadła.
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 23.04.2021 r. do 26.04.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznych badań ankietowych za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza ankietowego.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 26 kwietnia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                              Krzysztof Gola
 
Formularz Ankietowy 

Załączniki

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

1 2