Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Kontrola zbiorników bezodpływowych

Ogłoszenie dotyczące kontroli zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Bojadła
W najbliższym czasie  przewiduje się następujące kontrole:
22 marca 2024 Pyrnik
25  marca 2024 Bełcze
Kontrole będą odbywały się w godzinach 10:30 – 12:30 na salach wiejskich
W związku z powyższym każdy właściciel powinien:
– posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Bojadła,
– gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych.
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika oraz zapewniać ciągłość korzystania ze zbiornika. Przepisy wymagają, by zbiornik był opróżniany adekwatnie do zużycia wody, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
Wobec powyższego prosimy właścicieli nieruchomości o przygotowywanie powyższych dokumentów.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się z nich osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę. Eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 7,5 m3/d należy dodatkowo zgłosić do Urzędu Gminy.
Osoby, które nie mają możliwości stawienia się na kontrole, winny stawić się w Urzędzie z wymaganymi dokumentami.
 
                                                                      Wójt Gminy Bojadła
                                                                    /-/  Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją