Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarka nieruchomościami i planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy  Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
         
 
I.Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy  Bojadła
ul. Sulechowska 35 , 66-130 Bojadła
 
II.Określenie stanowiska
 Stanowiska  d/s gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego.
 
III.Miejsce pracy
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
 
IV     Nawiązanie stosunku pracy:
1)Nawiązanie stosunku pracy od dnia 01.10. 2021 r.
2)Forma zatrudnienia:            umowa o pracę.
3)Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
4)Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o  pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
5)W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 
 
V        Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1.  wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
      przestępstwo skarbowe,
  4) nieposzlakowana opinia,
  5) wykształcenie wyższe – ( preferowane administracyjne, geodezyjne, planowanie przestrzenne),
  6) staż pracy – min. 1 rok,
  7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 
2.   wymagania dodatkowe od kandydatów:
   1) mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej;
   2) znajomość obsługi komputera;
   3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
       administracyjnego , kodeksu pracy, Prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, planowaniu przestrzennym
   4) posiadanie prawa jazdy kat. B ,
   5) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
   6) dyspozycyjność.
 
VI         Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy
1) Inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa
     i rozbudowy infrastruktury technicznej;
2) Przygotowanie koncepcji gospodarki przestrzennej Gminy z uwzględnieniem m. in.
    wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr
     kultury, praw własności;
3) Uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
4) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ze
    szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów studium uwarunkowań
    i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian; uchwał w sprawie
    przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz projektów uchwał o uchwaleniu planu; realizacja i weryfikacja realizacji zadań
    i programów przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy
    Bojadła oraz strategii i rozwoju gospodarczego Gminy Bojadła; planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy zadań w zakresie opracowań miejscowych   planów zagospodarowania przestrzennego; przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
5) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6)  Prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę, rozbiórkę, pozwoleń na użytkowanie,
7) Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących
     się na terenie gminy,
8) Przygotowanie projektów zadań dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań ochronnych zabytków, między innymi w planie zagospodarowania przestrzennego, w budżecie,
9) Przyjmowanie zobowiązań od użytkowników obiektów zabytkowych w sprawie należytego ich utrzymania,
10) Przygotowanie projektu zarządzenia Wójta o obowiązku zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach,
11) Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
12) Przygotowanie projektu wniosku o wpisaniu dóbr kultury do rejestru zabytków,
13) Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu oraz zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
 14) Współdziałanie w ochronie zabytków kultury kościelnej i sakralnej,
 1. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji gruntów i budynków, zarządzania gruntami państwowymi.
16) Ustalanie cen gruntów, opłat za grunty – sporządzanie umów, zleceń dla rzeczoznawcy majątkowego .
17) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów i nieruchomości w drodze przetargu – przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta, ogłoszeń o sprzedaży, ogłoszenia o przetargu, sporządzanie wykazów.
 1. Dokonywanie zamiany gruntów.
 2. Oddawanie gruntów w dzierżawy – sporządzanie wykazów, ogłoszeń, przetargów.
 3. Ujawniane prawa własności w księgach wieczystych i wykonywanie wszelkich czynności z tym związanych (wnioski, opłaty, mapy, czynności w Sądzie Rejonowym)
 4. Wnioskowanie do Starostwa Powiatowego i Urzędu Wojewódzkiego o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze.
 5. Orzekanie o zwrocie nieruchomości poprzedniemu właścicielowi albo o pozbawieniu prawa użytkowania nieruchomości, wnioski o zwrot działek rentowych byłym rolnikom lub zstępnym.
 6. Prowadzenie ewidencji gospodarstw rolnych.
 7. Przyjmowanie gruntów na własność Gminy od osób fizycznych bądź decyzją komunalizacyjną.
 8.  Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw emerytalno-rentowych i przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, zaświadczenia o posiadaniu nieruchomości do Sądów, Urzędów Skarbowych, Komorników, OPS lub na wniosek zainteresowanego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne oraz realizacja innych zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym występowanie do izby rolniczej w sprawie opinii o przeznaczenie gruntów na cele nierolne i nieleśne- składanie wniosków i współpraca z Wydziałem Geodezji Starostwa Powiatowego.
 10. Przygotowanie propozycji gospodarowania mieniem gminnym w zakresie zbycia nieruchomości, oddania w użytkowanie wieczyste, zarząd, dzierżawę i inne formy władania oraz naliczanie należności na rzecz Gminy w przedmiotowych sprawach (przygotowanie zarządzeń Wójta oraz propozycje Uchwał i decyzji).
 11.  Przygotowanie propozycji do nabywania nieruchomości, zamiany w celu realizacji zadań statutowych Gminy (zlecenia dla rzeczoznawcy na wycenę nieruchomości)
 12. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z komunalizacją mienia oraz inicjowanie wywłaszczenia (zakładanie K.W., wnioski o komunalizację)
 13. Prowadzenie spraw związanych z prawem pierwokupu.
 14. Prowadzenie rejestru mienia gminnego i jego inwentaryzacja.
 15. Scalanie, podział, rozgraniczenie nieruchomości (postanowienia, decyzje, wnioski, wypisy z rejestru gruntów)
 16. Przygotowanie i przekazanie danych do wystawianie faktur za sprzedaż gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy.
 17. Nadzorowanie zawartych umów i poprawności rachunków lub faktur na obsługę geodezyjną i wycenę nieruchomości.
 18.  Uczestnictwo przy okazaniu granic działek sąsiadujących z nieruchomościami komunalnymi.
 19. Uczestnictwo przy szacowaniu nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.
 20. Sporządzanie dokumentacji o samodzielności lokalu do sprzedaży.
 21.  Sporządzanie protokołów rokowań na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym, bez przetargowym oraz wykupu od osób fizycznych.
 22. Informacja o stanie mienia komunalnego do budżetu Gminy.
 23. Prowadzenie spraw związanych z zasobem mieszkaniowym Gminy:
     -realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów,
     -przygotowanie spraw związanych z najmem lokali użytkowych i mieszkalnych,
     -prowadzenie ewidencji najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
     -ustalanie stawek czynszu i przygotowanie projektu uchwał w tej sprawie,
-przygotowanie projektu wieloletniego programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym oraz projektu uchwały;
41) Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej, między   innymi: sprawy czynszu, rozliczania czynszu, rozliczania mediów, przygotowania i przekazania danych do            wystawienia  faktur za media.
 
VII.   Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie    potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
    z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata )
7)oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
 zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
 zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
 n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
 Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek. Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność z oryginałem własnoręcznie.
 
     VIII.           Określenie terminu i miejsca składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych    odpowiednio     kopertach na  adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:
 
„Nabór na stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego”
 w terminie do 27.09.2021 r. do godz. 1500 ( sekretariat Urzędu ).
 
 W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy
 w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia ) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.
Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68 329 76 08 ) lub Inspektor ds. kadr Natalia Bar (68 3297610)
 
 
Bojadła 10.09.2021 r.                                                                                  
Wójt
/-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki