Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik.

 
 
W ostatnich dniach zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku kolejną inwestycję drogową realizowaną przez Gminę Bojadła. Zgodnie z umową o dofinansowanie, zawartą z Wojewodą Lubuskim, zadania pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik w gminie Bojadła” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wykonane zostały następujące prace: równanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów składającej się z warstw: profilującej gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi 604 mb.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 372 230,96 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł.
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

11Galeria zdjęć: Przebudowa drogi gminnej nr 000580F w miejscowości Pyrnik

Gmina prosi o uzupełnienie oświadczeń "GRANTY PPGR"

 
GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bojadła o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Bojadła informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Gminy w Bojadłach wpłynęło 115 wniosków.
  • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR (zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych) proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Bojadłach do 24 listopada 2021r.
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, wskazanie nazwy państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i miejscowości w której pracował oraz miejscowości lub gminy, w której zamieszkiwał krewny – wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu.
Posiadając te dane Gmina Bojadła wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.
 
Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wypełnione oświadczenia proszę składać w Urzedzie Gminy Bojadła w pok nr 6 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojadła reprezentowana przez Wójta Gminy Bojadła z siedzibą: ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@bojadla.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.

Załączniki

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

Komputery dla rodzin PPGR

KONKURS GRANTOWY
 
Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020
 
Gmina Bojadła ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich         w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”
 
Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
 
Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów szkół średnich mieszkających w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y oświadczeń wskazujących, że łącznie spełnione zostały następujące warunki.
 
a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 
b)      dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej wraz z dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia w PPGR (jeśli jest w posiadaniu rodziny)
 
c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Dokumenty należy składać kompletne łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
 
a)       sprzęt komputerowy (komputer lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 
b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 
c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.
 
Termin naboru: oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bojadła do dnia:   26 października 2021 r.
Informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 
UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia i nie gwarantuje uzyskania dofinansowania.
 
Niezbędne drugi do pobrania:  w załączeniu

Załączniki

Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki

31 sierpnia 2021r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Kargowej odbyło się uroczyste podpisanie przez Wójta Gminy Krzysztofa Gola oraz Skarbnik Gminy Irenę Sochala z wicemarszałkiem Łukaszem Poryckim i Skarbnikiem Województwa Alicją Woźniak umowy o  dofinansowanie projektu „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na realizację projektu przyznano 126 516,63 PLN, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 107 539,13 PLN. W ramach działań projektowych 70 dzieci Przedszkola Samorządowego w Bojadłach skorzysta z dodatkowych zajęć dydaktycznych, a 4 nauczycieli zostanie skierowanych na kursy i szkolenia podnoszące kompetencje. W ramach projektu zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dotacja na przedszkolaki

Dobra informacja dla Gminy Bojadła

 
Kolejna dobra informacja dla samorządów!
 
Gminie Bojadła w ramach Funduszu inwestycji lokalnych przyznano 658 715  zł Na Budowę Sieci wodociągowej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do pełnej relacji na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
 

 

KLUB SENIORA W GMINIE BOJADŁA

  • 03-09-2020
  • Autor: Karol Matysik
  • drukuj

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA na "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica"

Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramacjh inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica na działce nr 901 przy ulicy Bolesława Chrobrego. W ramach zadania przewiduje się wyodrębnienie ogólnie dostępnego i darmowego boiska do gry w piłkę ręczną siatkową i koszykową , budowę obiektów malej architektury służącej rekreacji dzieci w tym m.in. huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej cztero osobowej, piaskownicy oraz dwóch bujaków. W skład inwestycji wchodzi też utwardzenie terenów stanowiących ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Boisko wielofunkcyjne będzie wybudowane z zastosowaniem nawierzchni poliuretanowych o powierzchni całkowitej 672 m2. Boisko ogrodzone będzie piłko chwytami. Teren placu zabaw wykonany będzie z płytek poliuretanowych o właściwościach amortyzujących. Na terenie rekreacyjny zamontowane będą ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie ma na celu zwiększenia ilości miejsc integracji społecznej. Wzbogacona zostanie i uatrakcyjniona oferta turystyczno –rekreacyjna Gminy Bojadła oraz obszaru LGD z jednoczesnym wzrostem zaangażowania mieszkańców w funkcjonowaniu społeczeństwa lokalnego. Z kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Bojadła darmowo i przez wszystkie dni tygodnia. Dostępność do kompleksu rekreacyjnego przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także wzrostu ich integracji i zaangażowania się w oddolne inicjatywy społeczne. Wartość otrzymanego dofinansowania to: 233 162,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa zł), tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
 

DOFINANSOWANIE EFRROW

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA
Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach powyższego Programu. W ramach operacji, o której mowa powyżej, Gmina Bojadła planuje realizację operacji szczegółowych pod tytułem „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”. W skład inwestycji wchodzić będzie: - przebudowa ponad 500 mb wodociągu łączącego studnie ujęć wody w Bojadłach przy ulicy Sławskiej z hydrofornią, - budowę 19 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach w których nie ma kanalizacji sanitarnej, - zakup urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków m.in. ciągnika komunalnego, wozu asenizacyjnego, czołowego ładowacza oraz przyczepy. Zadanie ma na celu rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła. Finalnie dzięki realizacji przedmiotowej operacji zostanie przebudowany newralgiczny odcinek sieci wodociągowej, która co jakiś czas daje się we znaki wszystkim mieszkańcom powodując przerwy w dostawie wody. Dodatkowo poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi poprawa jakości środowiska na terenie gminy. Całość zadania uzupełniona zostanie poprzez zakup sprzętu niezbędnego do obsługi przydomowych oczyszczalni, dzięki czemu urząd uniknie dodatkowych kosztów w trakcie eksploatacji urządzeń i wszelkie prace konserwacyjne będzie mogła przeprowadzać we własnym zakresie. Wartość otrzymanego dofinansowania to: 519 693 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy), tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
     

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bojadła

W celu poprawy zaopatrzenia w wodę mieszkańców Pyrnika i Młynkowa oraz ochrony środowiska na terenie gminy Bojadła, Gmina Bojadła złożyła wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni przydomowych”. Projekt polegał na budowie sieci wodociągowej  z Bojadeł do Pyrnika o dł. 3,765 km, stacji podwyższania ciśnienia wody w Pyrniku oraz budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Siadcza, Susłów, Pyrnik, Bełcze, Kartno i Młynkowo. Koszt wykonania zadania wyniósł  1 538 029,24 zł, dofinansowanie zadania ze środków unijnych wyniosło 784 751,00 zł.
 
 
7 sierpinia 2020 roku nastąpiło podpisanie umów na dofinansowania w ramach funduszu PROW
 
W piątek  7 sierpnia 2020r. w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie w celu podpisania umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, na które z ramienia Zarządu województwa lubuskiego przybyli: Pan Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego oraz Pan Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor departamentu programu rozwoju obszarów wiejskich.
 
Umowy podpisali również – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Ogrodnik na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także Wójt Gminy Bojadła Pan Krzysztof Golla, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański – Pan Paweł Mierzwiak oraz Wójt Gminy Zabór Pan Robert Sidoruk.  
  
1 2