Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńDla mieszkańca

Nieodpłatna Pomoc Prawna

POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE, MEDIACJA


 
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,NIEODPŁATNA MEDIACJA
Na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 r. działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. We
wskazanych punktach udzielana jest również nieodpłatna mediacja.
Pomoc udzielana jest osobiście w punktach. W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego pomoc może być udzielana za pośrednictwem
środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) oraz poza lokalem punktu.

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (osobie uprawnionej). Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z pomocy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa
oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku oraz dokumenty wymienione poniżej. W oświadczeniu osoba uprawniona podaje swoje imię i nazwisko, adres oraz PESEL. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób, stanowi pomoc de minimis. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis przed udzieleniem pomocy dostarcza do Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze:
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Zapisy na wizyty:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń - po umówieniu terminu wizyty.
Termin wizyty ustalany jest:
- telefonicznie pod nr telefonu (68) 45 35 201 lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl lub
- poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
- nieodpłatną mediację, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
- przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
- przeprowadzenie mediacji;
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
- sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
- zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Osoba posiadające uprawnienia do prowadzenia mediacji pełni dyżury:
ul. Porzeczkowa 2, 66-003 Droszków (budynek świetlicy wiejskiej) – poniedziałek w godz. 1000-1400.
Potrzebę skorzystania z mediacji zarówno w powyższej jak i w pozostałych miejscowościach należy
zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, nieodpłatna pomoc prawna może być udzielona także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Potrzebę takiej porady należy zgłosić telefonicznie pod nr (68) 45 35 201.

Osoba korzystająca w punkcie z nieodpłatnej pomocy prawnej może złożyć anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Opinię (część B karty pomocy) osoba uprawniona osobiście umieszcza w oznakowanej urnie.
 
Umawianie wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na
terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2023 roku
 

Lp.
Lokalizacja
Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Godziny udzielania porad
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
 
 
1
ul. Porzeczkowa 2
66-003 Droszków
(budynek świetlicy wiejskiej)
 
1000-1400
 
1330-1730
 
-
 
-
 
-
ul. Zielonogórska 2
66-016 Czerwieńsk (Ośrodek Zdrowia)
 
-
 
-
 
800-1200
 
1300-1700
 
800-1200
 
2
ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów
(Ośrodek Pomocy Społecznej)
 
800-1200
 
800-1200
 
800-1200
 
800-1200
 
800-1200
 
 
 
 
3
ul. Rynek 33
66-120 Kargowa (Urząd Miejski)
 
1230-1630
 
800-1200
 
-
 
-
 
-
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów (Ośrodek Kultury)
 
-
 
-
 
800-1200
 
-
 
1200-1600
ul. Boczna 1A 66-130 Bojadła
(Ośrodek Kultury)
 
-
 
-
 
-
 
1200-1600
 
-
 
 
 
Aby zarezerwować wizytę w wyżej wymienionych punktach należy:

1) dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem tel. (68) 45 35 201. Terminy i godziny, w których przyjmowane
są rezerwacje telefoniczne to:
poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00;

albo
2) dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl
W treści e-maila należy podać lokalizację punktu oraz podać inicjały osoby rezerwującej. Odpowiedź w sprawie wyznaczonego terminu wpłynie zwrotnie na adres e-mail, z którego wpłynęła prośba o rezerwację; albo
3) dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl
Dostęp do powyższego systemu jest również możliwy poprzez banery udostępnione na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.

 
Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
 
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail):
W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego porady mogą być świadczone na odległość bez konieczności składania oświadczenia.

Aby umówić termin porady należy:
- skontaktować się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze pod numerem telefonu (68) 45 35 201 lub
- dokonać rezerwacji drogą elektroniczną na adres e-mail: pomocprawna~@~powiat~-~ zielonogorski~.~pl lub
- dokonać rezerwacji poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://zapisy-np.ms.gov.pl

W umówionym terminie radca prawny/adwokat kontaktuje się z osobą uprawnioną telefonicznie w celu udzielenia porady.
Pomoc może być świadczona również za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W takim przypadku należy przesłać na wyżej wymieniony adres e-mail treść sprawy.
Porada zostaje udzielona drogą elektroniczną we wskazanym wcześniej terminie.
Osoba uprawniona po udzielonej poradzie może przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
Anonimową opinię można przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki