Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńRolnik

Informujemy o serwisie Agro-Market24.pl

Uprzejmie informujemy o serwisie Agro-Market24.pl. Portal został stworzony, aby pomóc producentom rolnym w dotarciu do odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również osoby fizyczne do kupowania bezpośrednio od rolników. W ten sposób, wspólnie możemy wspierać polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne.
 
Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2022 R.

 
 
Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.
 
Wnioski o zwrot podatku można składać w dwóch terminach:
 • od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r., lub
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.
 
Według nowych regulacji roczny limit ustala się w sposób następujący:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
  w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 
Stawka zwrotu podatku pozostaje bez zmian w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju
 w 2022 r. (Dz. U.  z 2021 r. poz.2266).
 
Więcej informacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego, a także wzór wniosku dostępny na stronie internatowej https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego, bądź
w Urzędzie Gminy Bojadła – pokój numer 1.
 
 
                                                                                                                    Danuta Zientek

UWAGA ! MIESZKAŃCY GMINY BOJADŁA

W związku z utrzymującym się wysokim zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,  informuję hodowców  i  osoby utrzymujące drób o konieczności  zachowania szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, a także zgłaszanie niezwłocznie do odpowiednich instytucji m. in. powiatowemu lekarzowi weterynarii podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu.
Przede wszystkim należy zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, a w szczególności:
- wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane,
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich,
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce z wodą z mydłem,
- odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.

Uprawa maku i konopi włóknistych

UWAGA !
 
 
Rolników zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych  w 2022 roku, uprzejmie prosimy o zgłoszenie powierzchni i rejonizacji planowanych upraw  w Urzędzie Gminy w Bojadłach
w terminie  do 20 listopada 2021 r.

Ważne!!! Informacja dla hodowców drobiu

INFORMACJA
 
Informuję, iż związku ze zmianą rozporządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 19 marca 2021 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów zielonogórskiego, nowosolskiego, gorzowskiego, słubickiego
i sulęcińskiego obszar Gminy Bojadła  nie znajduje się w strefie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej  grypy ptaków (HPAI).
 
Zatem nie obowiązuje  zakaz  utrzymywania drobiu w zamknięciu.
 
/-/ Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                    Krzysztof Gola

Ostrzeżenie o nowych ogniskach Afrykańskiego Pomoru Świń

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Zielonogórskiego

W związku z wystąpieniem ognisk ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń) na fermie trzody chlewnej na terenie powiatu świebodzińskiego
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze
ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI

ORAZ
 
PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM OBOWIĄZKU STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI
RÓWNIEŻ PODCZAS ZJEŻDŻANIA MASZYN ROLNICZYCH Z PÓL DO GOSPODARSTW
 
Bezwzględne stosowanie zasad bioasekuracji przez HODOWCÓW ŚWIŃ, ROLNIKÓW, MYŚLIWYCH, LEŚNIKÓW ORAZ WSZYSTKIE OSOBY WYKONUJĄCE PRACE POLOWE, JAK RÓWNIEŻ PRZEBYWAJĄCE W LASACH, W TYM ZBIERAJĄCE RUNO LEŚNE jest szczególnie istotne w związku z obecną sytuacją w zakresie ASF.
 

UWAGA HODOWCY DROBIU !

(KLENICA, SIADCZA, BEŁCZE, WIRÓWEK, SOSNÓWKA, BOJADŁA, KARCZEMKA, PRZEWÓZ)
W związku z Rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie  zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów krośnieńskiego, gorzowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego  Wójt Gminy Bojadła  przedstawia informacje o obowiązkach posiadaczy drobiu w tym gołębi celem zabezpieczenia utrzymywanego drobiu przed zakażeniem wirusa HPAI.
Hodowcy i osoby trzymające drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw, w szczególności:
‐ wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je w budynkach, w których są utrzymywane;
‐ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
‐ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
‐ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
‐ odzież i obuwie używane w kontakcie z drobiem muszą pozostać w obiekcie (kurnik, hala). Nie wolno wynosić jej i pracować w niej w innych miejscach. Szczególnie dotyczy to obuwia.
 
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu.
 

Załączniki

Ptasia Grypa

 

UWAGA! Ze względu na wystąpienie ogniska wysoko zjadliwej odmiany ptasiej grypy (HPAI) na terenie Powiatu Zielonogórskiego, zaleca się przestrzegania następujących zasad:

PTACTWO W OBSZARZE ZAGROŻONYM OBEJMUJĄCYM W CHWILI OBECNEJ OBSZAR O PROMIENIU 10 km WOKÓŁ MIEJSCOWOŚCI TRZEBIECHÓW MUSI ZOSTAĆ NIEZWŁOCZNIE ZAMKNIĘTE

 

 

 

 

 

 

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU – CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • ·karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • ·przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • ·odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • ·przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • ·unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ·zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • ·po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • ·używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • ·osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

• karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;

• przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

• przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;

• karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;

• zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;

• szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);

• ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;

• rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;

• wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;

• obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;

• rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;

• używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;

• wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;

• brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

• słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);

• należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;

• należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);

• nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;

• nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);

• jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków. 

Informacja o niepokojących objawach chorobowych lub padnięciach drobiu powinna być niezwłocznie przekazana do powiatowego lekarza weterynarii.

Informacja o uprawie maku i konopi włóknistych

INFORMACJE O PTASIEJ GRYPIE - HPAI

 
1 2 3