Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 18.01.2012 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  1. Informacja dla mieszkańców.
 
Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
 
Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązują uchwalone w dniu 1 lipca 2011r. przez Sejm RP zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do tych które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Zasadniczym zmianom, poprzez stopniowe wprowadzanie nowego systemu, ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem.
Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostało powierzone Gminie, która na drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za poddanie ich do instalacji odzysku bądź unieszkodliwiania. Opłaty pobierane od mieszkańców za odpady komunalne będą uiszczane na rzecz gminy. Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, dzięki czemu przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również znikną nielegalnie składowane odpady w miejscach niedozwolonych. Dzięki rozgraniczeniu ponoszonych opłat przez mieszkańców, na dużo niższe za odpady segregowane, opłacać będzie się ich selekcja. Każdy mieszkaniec będzie miał taką możliwość dzięki kompleksowemu systemowi selektywnej zbiórki, jak również organizacji nowych miejsc zbiórki odpadów.
O wszystkich podejmowanych działaniach będą Państwo informowani na bieżąco.
Informację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska
www.mos.gov.pl/komunalne.

  1. Informacja dla przedsiębiorców.
 
Informacje dotyczące wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
 
1. Przedsiębiorca, zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojadła, jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego w Urzędzie Gminy w Bojadłach.
 W rejestrze zamieszcza się:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
5) numer rejestrowy, nadawany przedsiębiorcy w momencie wpisu do rejestru.


2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach.
W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej (opłata wynosi 50 zł) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.(Wzór wniosku załączony w plikach załącznika).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu ….......................................(np. na poczcie, przelewem bankowym)
NUMER KONTA:.............................................................................
 
Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
3. Informacje dodatkowe dla klienta
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy
magazynowo-transportowej.
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojadła mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 31 grudnia 2012 roku.  Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 nformację na temat nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dnia 1 lipca 2011r. znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl/komunalne.

wstecz
Osoba, która odpowiada za treść: Ryszard Piwowar