Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Obwieszczenie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego - mieszalnia pasz

Naborów wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021

PREZENTACJA HARMONOGRAMU PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA ROK 2021

 

 W ramach prowadzonej przez tut. Stowarzyszenie kampanii informacyjnej nt. planowanych naborów wniosków w ramach LSR dot. poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonym poniżej dokumentem - harmonogramem naborów wniosków.

 

  • Jednocześnie informujemy, że aktualizacja obecnego harmonogramu naboru wniosków została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków dnia 11 grudnia 2020 r.

 

  • Na I półrocze 2021 r. przewiduje się zgodnie z harmonogramem ogłoszenie dwóch naborów wniosków tj:

1. Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej 3.1.1. - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 570 000,00 zł;

2. Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwestycję w infrastrukturę kulturalna oraz rekreacyjną - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór - 785 232,88 zł.

  • Dokładny termin ogłoszenia naborów ww. działań będzie podany w terminie późniejszym po uzgodnieniu z Departamentem PROW Województwa Lubuskiego, w związku z czym prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, a także profilu na Facebooku.
  • Zachęcamy także do kontaktu z Biurem LGD MOaB w Zaborze (preferowany kontakt tel. pod nr tel. 68 320 13 55, 603 505 517 lub e-mailowy: lgd@miedzyodraabobrem.pl - w obecnej sytuacji występującej w kraju, związanej z ogłoszonym stanem epidemii).
HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW - pobierz

Informacja o dostępności Urzędu

OGŁOSZENIE
 
W DNIU 31.12.2020 rURZĄD GMINY BOJADŁAORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY BĘDĄCZYNNE DO GODZ. 1400

Skrócenie czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informuję,  iż następuje skrócenie czasu pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego w Bojadłach przy ul. Sulechowskiej w następujących terminach:
 
24.12.2020 -  dzień wolny
31.12.2020 – dzień wolny
02.01.2021 – dzień wolny

Obwieszczenie Starosty Zielonogórskiego o zebraniu uczestników scalania gruntów wsi Bojadła

Załączniki

Nowe terminy płukań Stacji Uzdatniania Wody

Informacja żałobna

W wieku 86 lat zmarł ksiądz Dionizy Łyduch, wieloletni proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klenicy.
Msza święta żałobna w intencji księdza kanonika Dionizego Łyducha odbędzie się w czwartek 10 grudnia o godzinie 1200 w Klenicy. W tym samym czasie, w jego rodzinnej miejscowości – Trzciana koło Bochni odbywał się będzie pogrzeb. Modlitwę rozpoczniemy różańcem o godzinie 1130.

Zarządzenie Nr 0050/84/2020 Wójta Gminy Bojadła w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030

Zarządzenie Nr 0050.84.2020

WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 03 grudnia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030
Na podstawie § 2 oraz § 5ust. 1, § 12 uchwały Rady Gminy w Bojadłach Nr VIII/43/2019 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bojadła, zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bojadła na lata 2021-2030.
 
§ 2. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach 16.12.2020 r. do 04.01.2021 r.
 
§ 3.Konsultacje będą przeprowadzone w formie elektronicznego zebrania opinii, uwag i propozycji za pomocą zamieszczonego na stronie internetowej Gminy oraz w BIP formularza konsultacyjnego do przedstawionej Strategii.
 
§ 4. Wypełniony formularz należy przesłać  do dnia 04 stycznia 2021 roku.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
Krzysztof Gola

Załączniki

Zarządzenie Nr 0050/83/2020 Wójta Gminy Bojadła w sprawie dnia ustawowo wolnego

Zarządzenie Nr 0050/83/2020
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 3 grudnia 2020 r.
 
w sprawie: ustalenia dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła dnia wolnego od pracy w zamian za 26 grudnia 2020 r.
 
            Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320) zarządza się  co następuje:
 
 
                                                                              § 1
W związku z drugim dniem świąt „Bożego Narodzenia” przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r. ustala się, że dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Bojadła za w/w dzień jest dzień 24 grudnia 2020 r.
 
                                                                              § 2
 
O ustalonym dniu wolnym od pracy, informuje się pracowników i interesantów poprzez:
  1. Wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i przed Urzędem oraz na drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy;
  2. Zamieszczenie informacji na stronie www.bojadla.pl;
  3. Zamieszczenie Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
     § 3
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty i kadr.
 
                                                                              § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt
Krzysztof Gola

Załączniki

Informacja Biblioteki o wypożyczeniach książek

 
1 2 3 4 5 6