Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • polski
16 lipca 2020 r.
imieniny: Marii i Benedykta
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 24.07.2012 | Osoba, która wytworzyła informację: Sebastian Nowak Drukuj informację
Ostanie dni nabór wniosków na stypendia szkolne !!!
PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
(STYPENDIUM SZKOLNE )
 
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków na stypendia szkolne.
 
Wymagane dokumenty
 •  Wypełniony wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • Załączniki :
-        zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( sierpień każdego roku ) miesięczna wysokość tego dochodu nie może być większa niż 351,00 zł, od października 456 zł
 • Jeśli osoby prowadzą gospodarstwo rolne – zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o posiadanym gospodarstwie rolnym i jego wielkości ( przyjmuje się ,że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się miesięczny dochód w kwocie 207 zł)
 • Jeśli źródłem dochodu jest renta/emerytura- odcinek renty/emerytury za miesiąc sierpień każdego roku,
 • w przypadku pobierania przez ucznia innej pomocy o charakterze socjalnym należy wykazać ją jako dochód ( stypendia socjalne, unijne );
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej- do dochodu wlicza się dodatek mieszkaniowy, świadczenia rodzinne, zasiłek stały;
 • osoby pracujące- zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku, z wyszczególnieniem zasiłku
rodzinnego, jeśli jest wypłacany przez zakład pracy (np. wynagrodzenie netto za miesiąc sierpień 800 zł + zasiłek rodzinny na 2 dzieci w kwocie 212 zł,
razem 1012 zł )
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- zaświadczenie z tego urzędu;
 • osoby bezrobotne , które nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy- oświadczenie , że jest osobą bezrobotną i nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • zaświadczenie ze szkoły;
 • opinia dyrektora szkoły;
 • osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci:
 • odcinek renty rodzinnej,
 • Jeśli źródłem dochodu są alimenty:
-        płacone dobrowolnie- oświadczenie o ich wysokości lub odcinek za sierpień każdego roku,
-        zasądzone i nieściągalne – zaświadczenie od komornika o nieściągalności;
 
 
Forma załatwienia sprawy
 
Wydanie decyzji
 
 
Tryb odwołania
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Bojadła w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 
Podstawa prawna
·         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.z 2004r Nr 256 , poz.2572 z późn zm )
·         Uchwała Nr XXI /84/2005 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła ( Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2005r.  Nr 28 poz.640)
 
Informacje dodatkowe
                
 Pomoc materialna będzie udzielana w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia.
 
Pomoc przysługuje :
-        uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
-        wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio   obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia obowiązku nauki.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mogą złożyć:
-        rodzice lub opiekun prawny ucznia, gdy uczeń jest niepełnoletni,
-        pełnoletni uczeń.
Nieprzekraczalny termin składania wniosków:
-        dla uczniów szkół podstawowych ,gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych- do 15 września każdego roku,
-        dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października każdego roku.
 
Miejsce składania wniosków:
Wniosek składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadłach
Do składu rodziny nie wlicza się :
-        osób odbywających zasadniczą służbę wojskową,
-        osób przebywających w aresztach śledczych, zakładach karnych, zakładach poprawczych.
 
 FORMULARZ WNIOSKU:
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Czajkowska