Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Portal MapowyMikroporadyDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówObrady Sesji na żywoKonsultacje społeczneSpis Rolny 2020Facebook

Aktualności

Dodane: 22.03.2019 | Osoba, która wytworzyła informację: Karol Matysik Drukuj informację
Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego.
 Wójt Gminy Bojadła
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze
ds. infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego
w Urzędzie Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
.................................................................................................................
nazwa stanowiska pracy
 
 

 1.  
  Nazwa i adres jednostki
Urząd Gminy Bojadła
ul. Sulechowska 35 , 66-130 Bojadła

 1.  
  Określenie stanowiska
Stanowiska inspektora d/s infrastruktury technicznej i planowania przestrzennego.

 1. Miejsce pracy
Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła

IV Nawiązanie stosunku pracy:
 1. Nawiązanie stosunku pracy od dnia 01 maja 2019 r.
 2. Forma zatrudnienia:            umowa o pracę.
 3. Wymiar czasu pracy:          pełny etat.
 4. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
 5. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. 

 
V Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:
1. wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe – administracja lub budownictwo,
6) minimum 2-letni staż pracy ( preferowane zatrudnienie w jednostkach administracji
publicznej ),
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

2. wymagania dodatkowe od kandydatów:
1) preferowane posiadanie uprawnień budowlanych,
2) biegła znajomość obsługi komputera
3) znajomość przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania
administracyjnego , kodeksu pracy, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich,
5) znajomość przepisów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych,
6) posiadanie prawa jazdy kat. B ,
7) gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
8) dyspozycyjność.

 
VI Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy
1) Inicjowanie zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie budownictwa
i rozbudowy infrastruktury technicznej;
2) Przygotowanie koncepcji gospodarki przestrzennej Gminy z uwzględnieniem m. in.
wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, dóbr kultury, praw własności;
3)Uzgadnianie i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
4) Współpraca z projektantami w dokonywaniu uzgodnień na etapie opracowywania projektu
budowlanego, zadania inwestycyjnego w zakresie uwzględniania stanu prawnego stosunków własności wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
5) Planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy inwestycji i remontów oraz zadań z zakresu opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ze
szczególnym uwzględnieniem przygotowania projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i jego zmian;
- uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz projektów uchwał o uchwaleniu planu;
- realizacja i weryfikacja realizacji zadań i programów przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Bojadła oraz strategii i rozwoju gospodarczego Gminy Bojadła;
- planowanie i proponowanie do projektu budżetu Gminy zadań w zakresie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
- przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z wymaganymi uzgodnieniami;
- prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę, rozbiórkę, pozwoleń na użytkowanie,
7) Prowadzenie ewidencji dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków, a znajdujących
się na terenie gminy,
8) Przygotowanie projektów zadań dbałość o dobra kultury i podejmowanie działań ochronnych zabytków, między innymi w planie zagospodarowania przestrzennego, w budżecie,
9) Przyjmowanie zobowiązań od użytkowników obiektów zabytkowych w sprawie należytego ich utrzymania,
10) Przygotowanie projektu zarządzenia wójta o obowiązku zabezpieczenia zabytków w nagłych przypadkach,
11) Zgłaszanie wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru zabytków,
12) Przygotowanie projektu wniosku o wpisaniu dóbr kultury do rejestru zabytków,
13) Przyjmowanie zawiadomień o odkryciu oraz zawiadomienie wojewódzkiego konserwatora zabytków o znalezieniu lub odkryciu zabytku,
14) Współdziałanie w ochronie zabytków kultury kościelnej i sakralnej,
15) Prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem, prowadzeniem, nadzorowaniem i rozliczeniem inwestycji gminnych i remontów, a w szczególności:
a) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,
b) koordynowanie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej inwestycji oraz remontów,
c) uzyskania zezwoleń właściwych organów oraz pozwoleń na budowę,
d) organizowanie wykonawstwa robót inwestycyjnych lub remontowych, przygotowanie
przetargów,
e) organizowanie i wykonanie nadzoru inwestycyjnego oraz sprawowanie kontroli realizacji robót inwestycyjnych oraz remontów,
f) przygotowanie odbiorów technicznych końcowych inwestycji,
g) merytoryczna kontrola faktur za wykonane roboty i dostawy,
h) opracowanie rocznych planów inwestycyjnych,
16) Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją nieruchomości i prowadzenie rejestru.
17) Koordynacja i prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy Prawo Zamówień
Publicznych ze szczególnym uwzględnieniem:
a) prawidłowości procedur udzielania zamówienia publicznego,
b) sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
c) przygotowania i przeprowadzania przetargów w oparciu o w/w ustawę,
d) prowadzenie rejestru udzielanych zamówień publicznych.
18) Znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej, gospodarki mieniem komunalnym,
19) Sprawdzanie sprawności urządzeń poboru wody p. poż i miejsc poboru wody z wód otwartych,
20) Sprawowanie nadzoru nad remontami budynkami i lokalami stanowiącymi własność komunalną, remonty bieżące i wszystko z tym związane,
21) Podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł, pisanie wniosków, kompletowanie dokumentów, przeprowadzenie przetargów, sporządzanie sprawozdań, rozliczanie projektów i prowadzenie wszelkich spraw z tym związanych
22) Przydzielanie prac pracownikom obsługi i osobom skazanym wyrokiem sądu na karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną i ich rozliczanie oraz nadzorowanie,


 1.  
  Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny
2) curriculum (CV) wraz ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje ( oryginały lub kopie
potwierdzone za zgodność z oryginałem )
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz nie toczącym
się postępowaniu karnym,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni
z praw publicznych,
6) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy stwierdzającego staż pracy ( inne dokumenty według uznania kandydata )
  1. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych
zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru
zgodnie z art. 6 ust.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
n UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), ( Dz.U UE. L. 119.1 z 04.05.2016r. ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2018r. poz. 1260 )
Treść klauzuli informacyjnej dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wójta Gminy Bojadła w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojadła – dostępna jest do zapoznania się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bojadła.

Dokumenty aplikacyjne po zakończonym postępowaniu w sprawie naboru na w/w
stanowisko zostaną zwrócone kandydatom na ich wniosek.
W przypadku wyłonienia kandydata na w/w stanowisko pracy, przed zawarciem stosunku
pracy kandydat winien dostarczyć dokumenty o nie figurowaniu w kartotece karnej
Krajowego Rejestru Karnego.

Kserokopie dokumentów składane w ramach naboru kandydat potwierdza za zgodność
z oryginałem własnoręcznie.

 
VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych i opisanych odpowiednio kopertach
na adres: Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła z dopiskiem:
Nabór na stanowisko inspektora Infrastruktury Technicznej i Planowania Przestrzennego”
w terminie do 5 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 ( sekretariat Urzędu ).
W przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień jej wpływu do Urzędu Gminy
w Bojadłach ( data stempla pocztowego – data nadania nie ma znaczenia ).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie , nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Bojadła.

Pracownikiem upoważnionym do bezpośredniego kontaktu z kandydatem jest Sekretarz
Gminy Ryszard Piwowar tel. ( 68) 329 76 08 )
 
 
 
Bojadła 22.03.2019 r.                                                     Wójt
 
                                                                           /-/ Krzysztof Gola
 

Załączniki