Portal www.bojadla.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY W BOJADŁACH
 
Bojadła
Biuletyn Informacji Publicznej
e-kartkiGminny Portal MapowyMikroporadyZwizek Midzygminny "Eko-Przyszo"Aglomeracja ZielonogórskaZUS - PUEKarta dużej rodzinyPałece i parkiDyżury DzielnicowegoHarmonogram odpadówPrognoza PogodyObrady Sesji na żywo20 - lecie Powiatu ZielonogorskiegoKonsultacje społeczneFacebook

Aktualności

Dodane: 18.06.2019 Drukuj informację
Obwieszczenie Wójta Gminy Bojadła o rozpoczęciu udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463, obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie"
OBWIESZCZENIE
WÓJT GMINY BOJADŁA  

 

Działając na podstawie  art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1  ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(tekst jednolity  Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam, że  na wniosek z dnia
28 stycznia 2019 r. (data wpływu do tut. urzędu 30 stycznia  2019 r.) przedłożony przez Pana Bartosza Jeszke, ul. Tetmajera 10, 62 - 067 Rakoniewice, działającego z upoważnienia inwestora Mateusza Materna, Kiełpiny 57, 64-232 Tuchorza, wszczęto postępowanie
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia  pn.

„Budowa odchowalni drobiu na działkach o nr ewid. 462 i 463, obręb Bojadła, powiat zielonogórski, województwo lubuskie”

Mając na uwadze, że planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących  zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny  oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Bojadła, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi  do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.                                                                                 

Jednocześnie  zawiadamiam wszystkich  zainteresowanych  o możliwości zapoznania  się
z dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, które znajdują się i są dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła przy
ul. Sulechowskiej 35, pokój nr 1. Zawiadamiam również o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35, 66 – 130 Bojadła, elektronicznej – na adres 
urząd@bojadla.pl oraz ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, w pokoju nr 1 w godzinach pracy urzędu tj.  
w pn.  800-1600 oraz od wt.-pt. od 715   - 1515 .
 

Uwagi i wnioski można składać  w terminie 30 dni od dnia  wywieszenia  przedmiotowego  obwieszczenia tj. do 19 lipca 2019 r. włącznie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu  pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone uwagi i wnioski  zostaną rozpatrzone  przez Wójta  Gminy Bojadła  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

 

                                                                                                  

                                                                                      Wójt Gminy Bojadła
wstecz

Załączniki