Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

INFORMACJA O OTRZYMANIU DOFINANSOWANIA na "Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica"

  • 03-09-2020
Miło nam poinformować, że Gmina Bojadła uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” na realizację operacji typu „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramacjh inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” Przedmiotowe zadanie obejmuje budowę kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica na działce nr 901 przy ulicy Bolesława Chrobrego. W ramach zadania przewiduje się wyodrębnienie ogólnie dostępnego i darmowego boiska do gry w piłkę ręczną siatkową i koszykową , budowę obiektów malej architektury służącej rekreacji dzieci w tym m.in. huśtawki wahadłowej podwójnej, huśtawki wagowej cztero osobowej, piaskownicy oraz dwóch bujaków. W skład inwestycji wchodzi też utwardzenie terenów stanowiących ciągi komunikacyjne oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Boisko wielofunkcyjne będzie wybudowane z zastosowaniem nawierzchni poliuretanowych o powierzchni całkowitej 672 m2. Boisko ogrodzone będzie piłko chwytami. Teren placu zabaw wykonany będzie z płytek poliuretanowych o właściwościach amortyzujących. Na terenie rekreacyjny zamontowane będą ławki oraz kosze na śmieci. Zadanie ma na celu zwiększenia ilości miejsc integracji społecznej. Wzbogacona zostanie i uatrakcyjniona oferta turystyczno –rekreacyjna Gminy Bojadła oraz obszaru LGD z jednoczesnym wzrostem zaangażowania mieszkańców w funkcjonowaniu społeczeństwa lokalnego. Z kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Bojadła darmowo i przez wszystkie dni tygodnia. Dostępność do kompleksu rekreacyjnego przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, a także wzrostu ich integracji i zaangażowania się w oddolne inicjatywy społeczne. Wartość otrzymanego dofinansowania to: 233 162,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt dwa zł), tj. 63,63 % kosztów kwalifikowalnych operacji.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją