Kalendarz wydarzeńRealizowane projekty

Gmina prosi o uzupełnienie oświadczeń "GRANTY PPGR"

  • 18-11-2021
 
GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bojadła o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Bojadła informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Gminy w Bojadłach wpłynęło 115 wniosków.
  • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR (zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych) proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Bojadłach do 24 listopada 2021r.
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, wskazanie nazwy państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i miejscowości w której pracował oraz miejscowości lub gminy, w której zamieszkiwał krewny – wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu.
Posiadając te dane Gmina Bojadła wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.
 
Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wypełnione oświadczenia proszę składać w Urzedzie Gminy Bojadła w pok nr 6 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojadła reprezentowana przez Wójta Gminy Bojadła z siedzibą: ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@bojadla.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki