Kalendarz wydarzeńKonsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie projektu programu współpracy Gminy Bojadła z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

  • 19-10-2021
Na podstawie uchwały Nr V/31/11 Rady Gminy Bojadła z dnia 25 lutego 2011 roku Wójt Gminy Bojadła zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału 
w konsultacjach
"PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BOJADŁA W 2022 ROKU Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU  O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE"
 
Konsultacje trwają od 20.10.2021r    do 12.11. 2021 roku.
 
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się na stronie internetowej www.bojadla.pl oraz są dostępne bezpośrednio w Urzędzie Gminy przy ul. Sulechowskiej 35
w Bojadłach .
 
Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2022 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021 roku na:
  • adres poczty elektronicznej urzad@bojadla.pl,
  • adres siedziby:  Urząd Gminy, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki