Kalendarz wydarzeńUłatwienia dla niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

  • 14-12-2020
Deklaracja Dostępności Gminy Bojadła
 
Urząd Gminy Bojadła zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie  dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Bojadła.
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Strona posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami : wersję kontrastową, możliwość zmiany tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu: Karol Matysik  e-mail informatyk@bojadla.pl tel. 881921677
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie  powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetowa chodzi oraz sposób kontaktu. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.
 
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba : Urząd Gminy Bojadła ul. Sulechowska 35 66-130 Bojadła
 
Przed budynkiem brak oznakowanego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: wejście do urzędu, do USC oraz do OPS dostosowane dla niepełnosprawnych poprzez wykonany podjazd dla wózków inwalidzkich.
W urzędzie zapewniono komunikacje osobom niepełnosprawnym poprzez zainstalowanie domofonu, przywołującego pracownika schodzącego do petenta.
Wykonano wyróżnienia początku i końca schodów.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Ułatwienie komunikacji dla osób niesłyszących oraz słabo słyszących poprzez zamieszczenie przed wejściowymi drzwiami skrzynki na listy do której można wrzucić pismo lub wniosek, można również wysłać na adres urzędu bądź w formie e maila na adres urząd@bojadla.pl
 
W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu Marta Biernat e- mail marta@bojadla.pl tel. 683523332

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją