Kalendarz wydarzeńKomunikaty

IV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kupno drewna dębowego użytkowego i opałowego

 • 08-11-2021
Bojadła, 08.11.2021 r.
 
 
IV ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA
OFERTY CENOWEJ
NA KUPNO DREWNA DĘBOWEGO UZYTKOWEGO I OPAŁOWEGO
 
 1. Dane zamawiającego:
GMINA BOJADŁA
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
NIP: 925-14-69-911
REGON: 970770592
Tel: 68 352-33-32 / 68 352-33-69
 
 1. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż w ilości: 6,90 m3 dębowego drewna użytkowego pozyskanego podczas wycinki drzewa z gatunku dąb szypułkowy rosnącego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bojadła, działka 109/5 obręb Bełcze.
 
 1. Wykaz drewna wyznaczonego do sprzedaży:
  1. Drewno użytkowe - surowiec DB WD 3 - 6, 90 m3
 2. Cena wywoławcza :
Drewna użytkowego surowiec: rodzaj - DB WD 3 o masie 6,90 m3 wynosi
1 974,54 zł  netto (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt cztery zł pięćdziesiąt cztery gr),.
 1. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiot sprzedaży magazynowany jest:
- drewno użytkowe na działce109/6 – Bełcze.
Istnieje możliwość dokonania wizji w terenie. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.
 1. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 19.11.2021 r.do godziny 14.00.
Oferty można składać: osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Bojadła, pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła lub pocztą e-mail na adres: urzad@bojadla.pl.
 
 1. Dokumenty jakie oferenci składają wraz z ofertą cenową:
  1.       Formularz ofertowy
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli została złożona po terminie lub w niewłaściwym miejscu.
  2. Komisja postępowania wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za  drewno  będące przedmiotem sprzedaży.
  3. W przypadku zaproponowania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej ceny  zostaną wezwani do złożenia dodatkowej oferty.
  4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia drewna przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bojadła określony w fakturze VAT w terminie 7 dni. W przypadku braku wpłaty  w określonym terminie  Sprzedający zastrzega możliwość anulowania zakupu i wyboru  kolejnej oferty.
  5. W przypadku rezygnacji z zakupu Sprzedający zastrzega możliwość wyboru kolejnej oferty z najwyższą ceną.
  6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  7. Transport zakupionego drewna we własnym zakresie.
 3. Załączniki:
  1. Formularz ofertowy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki