Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Wójt Gminy Bojadła Ogłasza nabór na stanowisko koordynator Klubu Seniora

 • 06-05-2021
WÓJT GMINY BOJADŁA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATOR KLUBU SENIORA
(stanowisko nieurzędnicze)
w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła” realizowanym na terenie Gminy Bojadła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi Społeczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy RPLB.07.05.00-08-0020/18-00 z dnia 29.03.2019r.
 
I.Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia.
II.Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy, kreatywność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych.
III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami i harmonogramem projektu;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, m.in.: dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć;
 • udział i kreowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu;
 • ścisła współpraca z personelem projektu;
 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach i wyjazdach;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 • utrzymanie ładu i porządku w Klubie;
 • udzielanie pomocy, opieki osobom niesamodzielnym;
 • prowadzenie działań informacyjnych projektu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
IV.Warunki pracy:
 • liczba stanowisk: 1 koordynator;
 • forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres
 • przewidywany termin świadczenia pracy: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2021 r.;
 • wymiar czasu pracy: 30 godzin miesięcznie;
 • praca w godzinach: do ustalenia, w zależności od harmonogramu prowadzonych zajęć;
 • miejsce pracy: siedziba Klubu Seniora tj. budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1A oraz świetlica wiejska w Klenicy przy ul. B. Chrobrego 62;
 • wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Bojadłach wynosiło 0%.
V.Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenia:
 • o posiadanym obywatelstwie;
 • o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 •  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 12:00 w biurze projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach, pok. nr 3 i 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Seniora”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VI.Pozostałe informacje:
 • Po przeprowadzeniu naboru dokumenty złożone przez kandydatów można odebrać osobiście w urzędzie w pok. nr 23, a w przypadku ich nie odebrania po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie.
 • W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.
 
Osoby uprawnione do kontaktu z kandydatami:
 • Justyna Kwaśniewska tel. 68 329 76 14
 • Justyna Olewicz, Aleksandra Szczygieł tel. 68 352 38 50
 
Organizator naboru zastrzega sobie prawo jego odwołania, bez podania przyczyny.
 
                                                                                                                        /-/ Krzysztof Gola
                                                                                                                        Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail: iod@bojadla.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczania przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo usunięcia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 
Bojadła, dnia 05.05.2021 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki