Kalendarz wydarzeńNews box

„Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”

  • 19-11-2021
18 listopada 2021 r. w Szprotawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”. Umowę w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego - Łukasza Poryckiego podpisali Wójt Gminy Krzysztof Gola oraz Skarbnik Gminy Irena Sochala.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 175 719,00 zł,  zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 149 361,15.
 
Celem  projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 208  uczniów SP w Bojadłach i SP w Klenicy. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka zainteresowań oraz zakup doposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Oferta edukacyjna SP

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją