Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńDo pobrania

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów otrzymanych w drodze scalenia

W związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów w obrębie Bojadła, Wójt Gminy Bojadła informuje, że na mocy art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) przysługuje zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych otrzymanych w drodze wymiany lub scalenia - na 1 rok następujący po roku, w którym dokonano wymiany lub scalenia gruntów.
 
Po upływie okresu zwolnienia, zgodnie z art. 12 ust. 6 w/w ustawy stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%. Powyższe zwolnienie Wójt Gminy Bojadła  przyznaje w drodze decyzji, na wniosek podatnika. Wniosek należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35 w Bojadłach, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek - piątek 7:15 do 15:15 lub wysłać na adres: Urząd Gminy w Bojadłach, ul. Sulechowska 35, 66‑130 Bojadła.
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie ulgi;
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innej pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (obrotowych) albo oświadczenie o pomocy de minimis;
  • oświadczenie o kategorii prowadzonego gospodarstwa.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można pod numerem telefonu 68 329 76 13. Dokumenty do pobrania znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki