Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Komunikat PPIS w Zielonej Górze w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Bojadła.

Zgłaszasz i budujesz dom bez formalności

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła, położonych w obrębie geodezyjnym Klenica, gm. Bojadła, woj. Lubuskie:
 
POZ. 1
Działka nr geod.  521/4 obręb Klenica, gmina Bojadła
powierzchnia nieruchomości: 0,1555 ha 
Księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3
Opis nieruchomości:  Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona (możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej). Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Przeznaczenie
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej we wsi Klenica Gminy Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/76/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., działka numer 521/4, obręb geodezyjny Klenica, ma przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie  z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi grunty orne ( RV, RVI ) o pow. 0,1555 ha.
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości:  61.000,00 zł  (cena zawiera 23% VAT)
wadium: 6.100,00 zł
termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 09.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
POZ. 2
 
Działka nr  geod. 521/10 obręb Klenica, gmina Bojadła
powierzchnia nieruchomości: 0,1391 ha
Księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do sprzedaży pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona (możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej). Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
Przeznaczenie Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej we wsi Klenica Gminy Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/76/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., działka numer 521/10, obręb geodezyjny Klenica, ma przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie  z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi grunty orne ( RV) o pow. 0,1391 ha.
Forma sprzedaży: 
przetarg ustny nieograniczony
Cena nieruchomości:  55.000,00 zł (cena zawiera 23% VAT) 
wadium:  5.500,00 zł 
termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 10 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
 
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 16 marca 2022 r., w terminie od 16 marca 2022 do 29 kwietnia 2022 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1889)- wniosków nie złożono.
 
Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu na powyższe nieruchomości należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość w terminie do dnia 7 czerwca 2022 r. na konto Urzędu Gminy w Bojadłach Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu. W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 7 czerwca 2022 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.                
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej
osoby pełnomocnictwo notarialne,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
c) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
d) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
e) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
3. Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 
Wójt Gminy Bojadła może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Bojadła, na stronie internetowej www.bojadla.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w prasie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła lub pod nr tel. 68 329 76 11.
 
 
Bojadła, dn. 4 maja 2022r.
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Informacja dla rodzin, które przyjęły uchodźców z Ukrainy

Załączniki

Zapytanie ofertowe na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w 2022 r.

Załączniki

Biuro LGD ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy tj. Specjalisty ds. administracyjnych

Załączniki

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH KIEROWCÓW !!!

Punkt zbiórki i Koordynacyjno - Informacyjny relokacji uchodźców

 

Konkurs Plastyczny - Kreatywna Kartka Wielkanocna

Załączniki

Zaproszenie na konkurs Recytatorski

Lubuskie Konfrontacje Artystyczne zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim, ktorego Etap I - Eliminacje powiatowe odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach 29.03.2022r.

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 12