Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2021 roku

Załączniki

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Warszawa, dnia 07-05-2021 r.
 
Komunikat Prasowy
Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej
 
Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.
Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).
Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.
Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.
Harmonogram konsultacji:
 • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
 • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
 • Blok nr 3 – „OSP - finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
 • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
 • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.
Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6
Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.
Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.
Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.
Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 
 
Nina Mirgos-Kilanowska
Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki

Ogłoszenie o konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojadła w 2021

Wójt Gminy Bojadła Ogłasza nabór na stanowisko koordynator Klubu Seniora

WÓJT GMINY BOJADŁA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
KOORDYNATOR KLUBU SENIORA
(stanowisko nieurzędnicze)
w ramach projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła” realizowanym na terenie Gminy Bojadła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi Społeczne. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy RPLB.07.05.00-08-0020/18-00 z dnia 29.03.2019r.
 
I.Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 • nieposzlakowana opinia.
II.Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy z osobami starszymi;
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność, odpowiedzialność, konsekwencja w realizowaniu zadań, dobra organizacja czasu pracy, kreatywność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • znajomość obsługi komputera, pakietu Office oraz urządzeń biurowych.
III.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie Klubu i organizowanie zajęć dla seniorów zgodnie z zapisami i harmonogramem projektu;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji, m.in.: dzienniki obecności, dzienniki zajęć, opracowywanie miesięcznych planów zajęć;
 • udział i kreowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej Klubu;
 • ścisła współpraca z personelem projektu;
 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach i wyjazdach;
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach;
 • utrzymanie ładu i porządku w Klubie;
 • udzielanie pomocy, opieki osobom niesamodzielnym;
 • prowadzenie działań informacyjnych projektu zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.
IV.Warunki pracy:
 • liczba stanowisk: 1 koordynator;
 • forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres
 • przewidywany termin świadczenia pracy: od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2021 r.;
 • wymiar czasu pracy: 30 godzin miesięcznie;
 • praca w godzinach: do ustalenia, w zależności od harmonogramu prowadzonych zajęć;
 • miejsce pracy: siedziba Klubu Seniora tj. budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach przy ul. Bocznej 1A oraz świetlica wiejska w Klenicy przy ul. B. Chrobrego 62;
 • wynagrodzenie będzie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Bojadłach wynosiło 0%.
V.Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • oświadczenia:
 • o posiadanym obywatelstwie;
 • o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 •  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 21 maja 2021 r. do godz. 12:00 w biurze projektu mieszczącego się w budynku Urzędu Gminy Bojadła przy ul. Sulechowskiej 35 w Bojadłach, pok. nr 3 i 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko koordynatora Klubu Seniora”. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
VI.Pozostałe informacje:
 • Po przeprowadzeniu naboru dokumenty złożone przez kandydatów można odebrać osobiście w urzędzie w pok. nr 23, a w przypadku ich nie odebrania po upływie 90 dni od daty ogłoszenia wyników naboru nastąpi ich zniszczenie.
 • W przypadku unieważnienia naboru, złożone dokumenty kandydatów są wydawane ich nadawcom albo komisyjnie niszczone po upływie miesiąca od daty unieważnienia naboru.
 
Osoby uprawnione do kontaktu z kandydatami:
 • Justyna Kwaśniewska tel. 68 329 76 14
 • Justyna Olewicz, Aleksandra Szczygieł tel. 68 352 38 50
 
Organizator naboru zastrzega sobie prawo jego odwołania, bez podania przyczyny.
 
                                                                                                                        /-/ Krzysztof Gola
                                                                                                                        Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Bojadła, ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e mail: iod@bojadla.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu naboru.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo:
 • dostępu do treści danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczania przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem – prawo usunięcia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
 
Bojadła, dnia 05.05.2021 r.

Załączniki

Od 4 maja rusza telefoniczny spis powszechny.

Gmina Bojadła z dofinansowaniem na przebudowę drogi w Pyrniku.

Miło jest nam poinformować, że Gmina Bojadła otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Nabór lipiec 2020).
Z otrzymanych pieniędzy zostanie przebudowana droga w miejscowości Pyrnik (tzw. Konotopska).
Drugi wniosek dotyczący przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kartno nie otrzymał dofinansowania.
Pracujemy dalej i będziemy się starać o kolejne dofinansowania na remonty dróg gminnych.

Zapraszamy na nowy serwis z relacją z sesji.

Pod poniższym linkiem znajduje się relacja na żywo z Sesji Rady Gminy
 

Informacja dla Mieszkańców Gminy Bojadła.

W związku z trwającymi pracami dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy Bojadła poniżej przedstawiamy informacje z Orange Polska dotyczące zakresu prowadzonych prac.
 
„Szanowny Panie Wójcie, 
W nawiązaniu do spotkania oraz zadanego pytania dotyczącego planów inwestycyjnych budowy sieci światłowodowej na terenie Gminy informuję, że szczegółowe informacje zawarte są w załączonym linku: ZIELONOGÓRSKI Orange Światłowód w gminie Bojadła (gbitsrv.pl)
Orange Polska kontynuuje prace w gminie do wskazanych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) gospodarstw domowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2). Zakres inwestycji został określony na podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego, zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej.
 
Wykaz adresów objętych projektem realizowanym przez Orange Polska dostępny jest na stronie: https://www.orange.pl/view/popc.
Pierwszym zadaniem Orange w ramach POPC2było doprowadzenie światłowodu do szkół, zakwalifikowanych do projektu, które uzyskały dostęp do sieci światłowodowej i może korzystać z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://ose.gov.pl/.
W drugim etapie realizacji projektu POPC2 zrealizowana została sieć światłowodowa w miejscowościach: Bojadła i Kartno do 60 gospodarstw domowych, które już mogą korzystać z dostępu do superszybkiego internetu. Inwestycje realizowane są sukcesywnie. Dalszych ponad 480 gospodarstw domowych w miejscowościach: Bełcze, Klenica, Młynkowo, Przewóz, Pyrnik jest w procesie inwestycyjnym.
 
Zgodnie z zasadami konkursu o dofinansowanie nie jest możliwe dodawanie przez beneficjenta punktów adresowych, które nie znajdują się na liście opublikowanej przez CPPC. Orange Polska realizuje Projekt na konkretnym, zamkniętym zakresie, a wprowadzane zmiany adresowe są minimalne, wynikają z napotkanych barier inwestycyjnych i ograniczone do punktów z listy konkursowej. Lista opublikowanych przez ORANGE POLSKA punktów  adresowych dla Państwa gminy  znajduje się pod adresem - https://www.hurt-orange.pl/operatorzy-krajowi/popc-nabor-i-i-ii/
Nadmieniamy, że obecnie rozpoczynamy kolejny projekt POPC4, w ramach którego dostęp do szybkiego, światłowodowego Internetu uzyska w Gminie kolejne 40 gospodarstw domowych w miejscowościach: Bojadła, Pólko, Susłów. W chwili obecnej wyłoniony przez nas wykonawca jest na etapie przygotowywania prac projektowych. O szczegółach będziemy Państwa informować.
Orange Polska nie jest w stanie zrealizować inwestycji do 100% adresów z uwagi na ograniczenia budżetowe. Kolejna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 przewiduje dalsze działania, aby Internet o prędkości co najmniej 100Mb/s dostępny był dla wszystkich. Rozpoczęty został cykl konsultacji projektu Umowy Partnerstwa, opisującej sposób podziału i cele inwestycji z pieniędzy unijnych na lata 2021-2027. Mamy nadzieję, że już w 2021 ruszą kolejne konkursy.
 
Co do przesłanego zapytania dotyczącego trenów inwestycyjnych, sprawa została skierowana do działu planowania. Z chwilą otrzymania informacji udzielimy kompleksowej odpowiedzi,
Chcemy zapewnić, że Orange Polska przykłada ogromną wagę do rozbudowy sieci szerokopasmowej na terenie województwa lubuskiego oraz Państwa Gminy, traktując ten region priorytetowo. Współpraca z lokalnymi samorządami to dla nas ważne zadanie, dlatego też w przypadku pytań dotyczących realizowanych inwestycji zapraszam do kontaktu.”

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu wydania opinii przez powołanego biegłego Pani dr. n. biol. Anicety Bubak w sprawie wydania decyzji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „ Budowa mieszalni pasz” planowanego do zrealizowania na terenie działki nr 578/1, 578/3, 579/3 obręb Bojadła, gmina Bojadła

Załączniki

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojadła dotyczące dofinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Bojadła w 2021 roku.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy zainteresowani są usunięciem w 2021 r. azbestu
i wyrobów zawierających azbest ze swojej posesji mogą złożyć do Urzędu Gminy Bojadła (pokój nr 2 ) stosowny wniosek
w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 r.
Wzór wniosku wraz z załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Bojadła lub na stronie internetowej www.bojadla.pl.  Ilość odpadów zawierających azbest planowana do usunięcia w 2021 r. powinna być podana na podstawie dokładnego obmiaru.
Kosztami obejmującymi dofinansowanie będą wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych pokrywają właściciele nieruchomości  we własnym zakresie.
 
                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Bojadła
                                                                                                                                                                              /-/ Krzysztof Gola

Załączniki