Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Wójt Gminy ogłasza nabór

Wójt Gminy Bojadła ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w 2022r.
 
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji konkursowych:
W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, mogą wchodzić osoby wskazane przez organizację pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1)        są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
2)        nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
3)        nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
4)        akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
 
Zadania komisji konkursowej:
1)        ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści otwartego konkursu ofert,
2)        proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
3)        proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
4)        rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Bojadła.
 
Termin zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych - upływa z dniem 24 stycznia  2022r.
 
Zgłoszenie - w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie  Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy, ul.Sulechowska 35, 66-130 Bojadła.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki