Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dla działki nr 521/7 w Klenicy.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.37.2021
WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 01 lipca 2021 r.

 
OGŁOSZENIE Na podstawie art. 38 w związku z art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
 
Wójt Gminy Bojadła ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bojadła, położonych w obrębie geodezyjnym Klenica, gm. Bojadła, woj. Lubuskie.:
 
POZ. 1
Działka nr geod. 521/7 obręb Klenica, gmina Bojadła
powierzchnia nieruchomości: 0,1476 ha
 
Księga wieczysta nr ZG2S/00021712/3
 
Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana przeznaczona do zbycia pod zabudowę mieszkaniową, nieuzbrojona (możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na chwilę obecną brak możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej). Na nieruchomości nie ciążą żadne obciążenia ani zobowiązania.
 
Przeznaczenie Zgodnie z obowiązujący Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej i zabudowy mieszkaniowej we wsi Klenica, gmina Bojadła zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Bojadła nr XVIII/76/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. działka nr 521/7 ma przeznaczenie jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość stanowi grunty orne ( RVI, RV ) o pow. 0,1476 ha.
 
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
 
Cena nieruchomości: 30 996,00 zł do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%
 
wadium: 3 100,00 zł
 
termin i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się dnia 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Gminy Bojadła, ul. Sulechowska 35.
 
Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2021 r., w terminie od 06.05.2021 do 22.06.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)- wniosków nie złożono.
 
Warunki udziału w przetargu:
1. W przetargu na powyższą nieruchomość należy wpłacić wadium w pieniądzu w wysokości określonej na daną nieruchomość w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r. na konto Urzędu Gminy w Bojadłach Nr 10 9674 0006 0000 0030 3390 0003 Bank Spółdzielczy w Nowej Soli. W tytule wadium należy wskazać przedmiot przetargu (nr działki). W przypadku wpłaty wadium w imieniu innego podmiotu dodatkowo w tytule przelewu należy wyraźnie wskazać ten podmiot. Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 06 sierpnia 2021 r. środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabytej nieruchomości, pozostałym osobom będzie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylania się osoby, która przetarg wygra od zawarcia umowy notarialnej.
2. Przed przystąpieniem do przetargu każdy z jego uczestników winien przedłożyć komisji przetargowej:
a) w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,
b) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
c) w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,
d) w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
e) W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej pisemnej zgody współmałżonka, o wyrażeniu
zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub przedstawienie przez osobę przystępującą do przetargu oryginału dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
3. Warunkiem nabycia nieruchomości oprócz wygrania przetargu jest zawarcie umowy notarialnej. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca.
 
Wójt Gminy Bojadła może odwołać przetarg z ważnej przyczyny, informując o tym fakcie w formie prawem przewidzianej. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Gminy Bojadła, na stronie internetowej www.bojadla.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz w prasie. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojadła lub pod nr tel. 68 329 76 11.
 
Bojadła, dn. 01 lipca 2021 r.
 
Wójt Gminy Bojadła
/-/ Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki