Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńKomunikaty

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Bojadła                                                                                                                                                                                           Bojadła, 18.03.2021 r.
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
ZAWIADOMIENIE
 
Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.)
 
zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw związanych z wystawieniem upomnień wzywających do uregulowania zaległości w podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości, łącznym zobowiązaniu pieniężnym
 
na okres od 18.03.2021 r. do 17.04.2021 r.
 
Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:
- czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust. 1, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
- ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Niniejsze zawiadomienie następuje poprzez umieszczenie go przez organ administracji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie.
 
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją