Logo: BIP

Kalendarz wydarzeńNews box

„Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”

18 listopada 2021 r. w Szprotawie odbyło się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy stawia na uczniów!”. Umowę w obecności Wicemarszałka Województwa Lubuskiego - Łukasza Poryckiego podpisali Wójt Gminy Krzysztof Gola oraz Skarbnik Gminy Irena Sochala.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych, Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych - projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Całkowita wartość projektu wynosi 175 719,00 zł,  zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 149 361,15.
 
Celem  projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 208  uczniów SP w Bojadłach i SP w Klenicy. W ramach działań projektowych planowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i kółka zainteresowań oraz zakup doposażenia niezbędnego do realizacji zajęć.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

2Galeria zdjęć: Oferta edukacyjna SP

Gmina prosi o uzupełnienie oświadczeń "GRANTY PPGR"

 
GRANTY PPGR – UZUPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ
 
Prosimy mieszkańców Gminy Bojadła o uzupełnienie Wniosków Cyfrowa Gmina- „Granty PPGR” – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR
Gmina Bojadła informuje, że w ramach ogłoszonego naboru Cyfrowa Gmina ,,Granty PPGR” Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” do Urzędu Gminy w Bojadłach wpłynęło 115 wniosków.
  • Zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa Gminy mają obowiązek zweryfikować poprawność złożonych oświadczeń, w tym potwierdzić czy krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Aby potwierdzić te informacje osoby, które nie dołączyły dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR (zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych) proszone są o niezwłoczne dostarczenie w/w dokumentów do Urzędu Gminy w Bojadłach do 24 listopada 2021r.
Osoby, które nie dostarczyły i nie posiadają dokumentów o zatrudnieniu w PPGR swoich przodków proszeni są o podanie danych identyfikacyjnych przodków w zakresie: daty urodzenia krewnego oraz imion jego rodziców, wskazanie nazwy państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej i miejscowości w której pracował oraz miejscowości lub gminy, w której zamieszkiwał krewny – wzory oświadczeń znajdują się w załączeniu.
Posiadając te dane Gmina Bojadła wystąpi do Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa o potwierdzenie zatrudnienia krewnego w PPGR.
 
Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.
 
Jednocześnie przypominamy, iż złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.
Wszelkie informacje na temat Wniosków Granty PPGR znajdują się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 
Wypełnione oświadczenia proszę składać w Urzedzie Gminy Bojadła w pok nr 6 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojadła reprezentowana przez Wójta Gminy Bojadła z siedzibą: ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła. Adres e-mail do inspektora ochrony danych osobowych: iod@bojadla.pl. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a w celu wzięcia udziału w Konkursie Grantowym – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione lub podmioty upoważnione, którym udostępniona zostanie dokumentacja dot. realizacji grantu w związku ze współfinansowaniem grantu – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR w ramach projektu Cyfrowa Gmina. Źródłem pochodzenia danych osobowych z dokumentów potwierdzających zatrudnienie przodka w PPGR jest osoba składająca wniosek.

Załączniki

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury

„Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”

 
Pragniemy poinformować, iż  w Przedszkole Samorządowe w Bojadłach realizuje projekt pt.:
 
„Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”
 
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Projekt realizowany jest od 01 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r.
 
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Bojadła poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy wobec 70 dzieci oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji poprzez organizację kursów i szkoleń dla 4 nauczycieli w okresie 01.09.2021-31.07.2022 r.
 
W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
- Rozszerzenie oferty edukacyjnej OWP o organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy,
- Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.
 
Wartość projektu: 126 516,63 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 107 539,13 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Stawiamy na przedszkolaki

Strona internetowa Cmentarza w Bojadłach

Informujemy, że Gmina Bojadła uruchomiła stronę internetową Cmentarza Gminnego w Bojadłach.
 
Do strony mozna się dostac za pomocą
odnośnika Grobonet w lewym menu strony www.bojadla.pl
lub bezpośrednio wpisując https://bojadla.grobonet.com/
 
Na stronie będzie można wyszukać pochowaną na naszym cmentarzu osobę, zobaczyć jak wygląda jej nagrobek i dokładnie go zlokalizować dzięki mapie cmentarza.Strona posiada możliwość zapalenia wirtualnego znicza oraz złożenia rodzinie kondolencji.
 
Strona dopiero zaczyna funkcjonować dlatego mogą wystąpić drobne błędy. Ewentualne korekty prosimy zglaszać na adres dzientek@bojadla.pl lub w Urzędzie w pok. 2A u Pani Danuty Zientek.
 

Uprawa maku i konopi włóknistych

UWAGA !
 
 
Rolników zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych  w 2022 roku, uprzejmie prosimy o zgłoszenie powierzchni i rejonizacji planowanych upraw  w Urzędzie Gminy w Bojadłach
w terminie  do 20 listopada 2021 r.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Już od 31 maja 2021 r. wniosek w Programie „Czyste Powietrze” wypełnisz i złożysz w Urzędzie Gminy Bojadła.
W związku z podpisaniem przez Gminę Bojadła porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 31 maja 2021 r. został uruchomiony w Urzędzie Gminy Bojadła punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 68 329 76 01. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.
 
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny będzie:
1.  w poniedziałki, w godzinach 14.00-16.00
2. wtorek, piątek  w godzinach  7.15 – 9.15 
3. środa, czwartek w godzinach. 12.00 – 14.00  
Istnieje możliwość indywidualnego umówienia się na wizytę.
 
Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” dostępnych na stronie https://portal.wfosigw.zgora.pl/ .

#Szczepimy się

  
 
Dotyczy: nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec
W związku z faktem, iż duża liczba mieszkańców województwa lubuskiego pracuje bądź prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec lub jest w inny sposób związana z gospodarką czy instytucjami niemieckimi (np. system ochrony zdrowia czy system oświaty), w załączeniu przekazuję do wiadomości i służbowego wykorzystania Informację w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec.
Informację uzyskano z Biura Koordynatora ds. Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej, Premiera Brandenburgii, Dietmara Woidke.
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z dołączoną informacją i jej szerokie rozpowszechnienie wśród Państwa pracowników, w lokalnych społecznościach i w gronie szczególnie zainteresowanych grup zawodowych i społecznych.
 
Informacja w sprawie nowych przepisów dot. zwalczania koronawirusa w przygranicznych krajach związkowych Niemiec
 
Ze względu na utrzymującą się trudną sytuację w związku ze zwalczaniem COVID-19, rząd federalny i kraje związkowe uzgodniły w dniu 5 stycznia 2021 r. dalsze środki. Celem tych działań jest ograniczenie liczby zakażeń koronawirusem w Niemczech, które znacznie wzrosły wraz z nadejściem zimy, oraz umożliwienie służbom zdrowia możliwie jak najdokładniejszą identyfikację łańcuchów zakażeń. Obciążenie niemieckiego systemu opieki zdrowotnej utrzymuje się na wysokim poziomie i nadal rośnie. Ponadto warunki sezonowe w miesiącach zimowych sprzyjają rozprzestrzenianiu się wirusa.
 
Część uchwały z dnia 05 stycznia 2021 r. stanowi wprowadzenie rozszerzonego obowiązku przeprowadzenia testów poza istniejącym już obowiązkiem odbycia kwarantanny dla osób przyjeżdżających z zagrożonych obszarów. W przypadku wjazdu z obszarów ryzyka na terytorium Niemiec zasadniczo należy dodatkowo wprowadzić obowiązek przeprowadzenia testów przy wjeździe poza istniejącym obowiązkiem odbycia dziesięciodniowej kwarantanny, który można zakończyć przed terminem, jeżeli wynik testu na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej piątego dnia kwarantanny, będzie negatywny (strategia dwóch badań).
 
Szczegółowe uzgodnienia zawarte między rządem federalnym a krajami związkowymi można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/bund-laender-beschluss-1834282. Wdrażanie postanowień odbywa się na podstawie odpowiednich rozporządzeń dotyczących kwarantanny obowiązujących w danych krajach, które mogą różnić się szczegółami z uwzględnieniem rozwoju regionalnego. Odpowiednie linki do rozporządzeń dotyczących kwarantanny w poszczególnych krajach, określające również okres ich trwania, znajdują się poniżej.
 
W piśmie z dnia 5 stycznia 2021 r. pan Grodecki zwrócił się z pytaniem o skutki nowych przepisów dla niemieckich i polskich pracowników przygranicznych, przede wszystkim w odniesieniu do obowiązkowych badań, grupy osób, których one dotyczą, przejęcia kosztów i częstotliwości badań oraz uznania wyników polskich testów. We współpracy z właściwymi granicznymi krajami związkowymi opracowaliśmy pierwsze zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów. W celu zapoznania się z aktualnym i wyczerpującym zakresem obowiązujących przepisów należy jednak skorzystać z odpowiednich stron internetowych rządów poszczególnych krajów związkowych.
 
Poniższe zestawienie przedstawia krótki opis. W tym miejscu muszę również odnieść się do (nowego) rozporządzenia w sprawie ochrony przed ryzykiem zakażeń związanych z wjazdem do kraju, które zostało uchwalone przez rząd federalny w dniu 13 stycznia 2021 r. Rozporządzenie zawiera i uzupełnia poprzednie zasady dotyczące obowiązkowego badania dla osób wjeżdżających z obszarów ryzyka, jak również ruchu turystycznego. Włączone zostały również dodatkowe postanowienia dotyczące nowych mutacji koronawirusa. Ponadto nowe zasady mają na celu jak największe ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zgodnie z niniejszym rozporządzeniem w najbliższym czasie mogą nastąpić kolejne zmiany.
 
Meklemburgia-Pomorze Przednie
 
Pracownicy przygraniczni i osoby często przekraczający granicę są w Meklemburgii-Pomorzu Przednim nadal są zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny, jeżeli posiadają negatywny wynik testu (możliwe są również szybkie testy), który został przeprowadzony nie wcześniej niż cztery dni przed wjazdem lub bezpośrednio po wjeździe.
 
Zasadniczo istnieje specjalne rozporządzenie dotyczące uczniów, zgodnie z którym nie ma ani obowiązku odbywania kwarantanny ani przeprowadzania testów, ponieważ przyjmuje się, że szkoły mają odpowiedni plan higieny i bezpieczeństwa. Jednak pełnoletni uczniowie podlegają obowiązkowym poddania się testom (w tym szybkim testom). Wynik testu nie może być starszy niż cztery dni w przypadku regularnych wjazdów.
Wynik testu należy przedłożyć w formie papierowej lub elektronicznej, musi być sporządzony w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i musi dotyczyć testu przeprowadzonego w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie opublikowanym przez Instytut Roberta Kocha na stronie: www.rki.de/covid-19-tests.
 
Zasadniczo za test musi zapłacić pracodawca lub osoba, która poddała się testowi.
 
Podstawę tych przepisów stanowi aktualne rozporządzenie w sprawie kwarantanny kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, które można przeczytać tutaj: https://www.regierung-mv.de/corona/Verordnungen-und-Dokumente/.
 
 
Brandenburgia
 
Od dnia 16 grudnia 2020 r. zasadniczo skutkiem wjazdu do Brandenburgii lub wyjazdu z Brandenburgii przez granicę brandenbursko-polską jest odbycie 10-dniowej kwarantanny. Od dn. 13 stycznia 2021 r. wjazd do Brandenburgii będzie wymagał również przedłożenia testu na koronawirusa (możliwe są również szybkie testy), którego wynik nie jest starszy niż 48 godzin lub który należy przeprowadzić niezwłocznie po wjeździe. Dokument musi być wydany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Koszty testu ponoszą osoby podróżujące.
 
Zasadniczo pracownicy przygraniczni są jednak zwolnieni z obowiązku odbywania kwarantanny i przeprowadzenia testu. Do grupy tej, podobnie jak wcześniej, należą na przykład osoby dojeżdżające do pracy lub uczniowie i studenci uczęszczający do placówek edukacyjnych w sąsiednim kraju. Wyłączone są również osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii w celu podjęcia pracy przez co najmniej trzy tygodnie. Jednak w tym przypadku nie ma możliwości skontaktowania się z osobami spoza grupy pracowników w ciągu 10 dni od wjazdu, a pracodawca musi być w stanie udokumentować w urzędzie ds. zdrowia podjęcie odpowiednich działań.
 
Aktualne rozporządzenie w sprawie środków stosowanych w ramach kwarantanny dla osób przyjeżdżających i wyjeżdżających jest dostępne na stronie internetowej Centrum Zarządzania Kryzysowego w Brandenburgi (https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/).
 
 
Saksonia
 
Dnia 08.01.2021 r. Saksonia przyjęła poprawkę do saksońskiego rozporządzenia w sprawie kwarantanny dotyczącej koronawirusa. Zawiera ona obowiązek przeprowadzania testów co tydzień dla osób dojeżdżających do pracy, studentów i praktykantów począwszy od dnia 18 stycznia 2021 r. Możliwe są również szybkie testy. Uznawane są badania przeprowadzane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu udziela dofinansowania w wysokości do 10 euro za test (wystarczy na szybkie testy) dla danych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą składać wnioski w tej sprawie do Dyrekcji Kraju Związkowego Saksonia.
 
Zaktualizowany katalog FAQ zostanie wkrótce opublikowany tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/informationen-fuer-einreisende-nach-sachsen-7298.html
Zmienione rozporządzenie zostanie opublikowane dnia 18 stycznia tutaj: https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html#a-7900